สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 71.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  สันขาว
2. เด็กชายณัฎฐวัฒน์  ปลอดจินดา
3. เด็กหญิงณัฐพร  จีนหีต
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พินิจ
5. เด็กชายธนากร  ทองคลิ้ง
6. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตนเดชากร
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่อุ๋ย
8. เด็กหญิงนุจรี  เพชรหนู
9. เด็กหญิงปณิตา  กลิ่นพริก
10. เด็กหญิงปิยดา  สุขสวัสดิ์
11. เด็กหญิงมัตติกา  โต๊ะหลาง
12. เด็กชายมานะศักดิ์  หีตเทศ
13. เด็กชายวรพงษ์  ปลอดอุดม
14. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ทองคลิ้ง
15. เด็กหญิงวันทนีย์  โพธิสงค์
16. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คุ้มรัตน์
17. เด็กชายสายันห์  หลาหมัน
18. เด็กหญิงสุภาวดี   ตุกเพชร
19. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ไชยจันทร์
20. เด็กหญิงเกศินี  สุขใส
 
1. นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์
2. นางสาวพันทิพา  ทิพยฤกษ์
3. นายวัชรินทร์  วิชัยดิษฐ
4. นางสาวอนงค์นารถ  นาคประดิษฐ์
5. นางสาวเกศรินทร์  ชำนาญกิจ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 89.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายกฤษฎา  กูเด็ง
2. เด็กชายชลชาติ  พันเรี่ย
3. เด็กชายธราธร  ยอดแก้ว
4. เด็กชายธีรภัทร  โต๊ะบาย
5. เด็กชายประกาศิต  เจริญสินพิสุทธิ์
6. เด็กหญิงมาเรียม  โต๊ะหลาง
7. เด็กชายมูฮัมหมัด  ใบตะเห
8. เด็กหญิงยุวันดา  หวังเกษม
9. เด็กหญิงวนัดดา  เข็มขาว
10. เด็กหญิงวรรณติกา  โต๊ะเด็น
11. เด็กหญิงวรรณิษา  อิหม่าน
12. เด็กชายสหรัฐ  พรหมพันธ์
13. เด็กหญิงสุกัญญา  สะใบ
14. เด็กชายสุทธิพงศ์  สุทธิการ
15. เด็กหญิงสุนิชา  โดยเจริญ
16. เด็กหญิงสุภาพร  หีตอ่อน
17. เด็กชายอดิศักดิ์  พันเรี่ย
18. เด็กหญิงอทิตา  ประทุมรัตน์
19. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นวลงาม
20. เด็กหญิงเกวลิน  ตะงาก
 
1. นางถาวร  ดำแก้ว
2. นางธนัญญา  พุทธิรักษ์
3. นายบรรพต  เจริญพร
4. นางศิริวรรณ  เริ่มฤกษ์
5. นางสาวหยาดฝน  แสงแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. นางสาววาสนา  วงค์ละกุล
 
1. นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กหญิงจันทนิภา  สว่างอ่อน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  วัฒนพันธ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกิดสม
4. เด็กหญิงฐิตาภา  ผลขำ
5. เด็กหญิงณัฐนารี  ขวัญชุม
6. เด็กหญิงทิวา  แซ่หลิ่ง
7. เด็กหญิงรัตติกาล  พลวาปี
8. เด็กหญิงรัตนา  ล้วนดี
9. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พุ่มแย้ม
10. เด็กหญิงศศิธร  ทองเกียว
11. เด็กหญิงศุภิสรา  สุกดำ
12. เด็กหญิงอังคณา  เล่งระบำ
13. เด็กหญิงเจนจิรา  หัตถิยา
14. เด็กหญิงเจษรินทร์  แก้วจันทร์
15. เด็กหญิงเทพธิดา  เทียนบารมี
 
1. นางจิตรอำภรณ์  นนทฤทธิ์
2. นางจุริญ  คิดดี
3. นางพรรณวดี  บูรพา
4. นายอานนท์  สืบสังข์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงอรุณศิริ  ทองแดง
 
1. นางสาวกาญจนา  รักบำรุง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1. เด็กชายธนวิชญ์  ควรประกอบกิจ
 
1. นางสาวศาลิตา  รวยร่ำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงชลทิชา  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวภัทรทิพา  จำเนียร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 73.66 เงิน 6 โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายทัศนัย  ช้างน้อย
 
1. นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  เอี่ยมสกุล
2. เด็กหญิงธรรมพร  อริยวัฒนานนท์
3. เด็กชายธวัชชัย  เอี่ยมหิรัญ
4. เด็กชายธีระศักดิ์  เฮ็งสวัสดิ์
5. เด็กหญิงพรรวี  ทวยเจริญ
6. เด็กชายวนนท์  ไชยรักษ์
7. เด็กหญิงสุวนันท์  มาทอง
8. เด็กชายอดิศักดิ์  เมฆสัย
9. เด็กหญิงอนันตญา  แย้มบาน
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  สาธุสิทธิ์
 
1. นางจริยา  บัวแย้ม
2. นางสาวนลินี  เศียรประดับ
3. นางศิรา  คงคล้าย
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ธูป
3. เด็กหญิงนฤทัย  หอมฤทธิ์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  หอมฤทธิ์
5. เด็กหญิงภารดี  สามพลกรัง
6. เด็กหญิงภาวิตา  สามพลกรัง
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ   ริยาพันธ์
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  สมตน
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางสาวธนรรณพร  ชุติดำรง
3. นางอัมพิกา  เพชรมณี
4. นางอาภรณ์  อำพันกาญจน์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 6 โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีอยู่โยง
2. เด็กหญิงจรียา  จุลนาวา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฮะทะโชติ
4. เด็กหญิงญาดา  สามพลกรัง
5. เด็กหญิงพิยดา  เดชจินดา
6. เด็กหญิงวรรณพร  บุญเพิ่ม
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ปู่นุส
8. เด็กหญิงแคทรียา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวจาริยา  มินทการ
2. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
3. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น
4. นางรัตติยา  คลังมนตรี
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แกมกล้า
2. เด็กหญิงทวีพร  อินอิ่ม
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฉวีภักดิ์
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทิพย์เกิด
5. เด็กหญิงนุสรา  โงสันเทียะ
6. เด็กหญิงปัญจพาณ์  สาคร
7. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สวัสดี
8. เด็กหญิงรจนา  อินทร์ปลอด
9. เด็กหญิงวรรษมน  ผิวนิล
10. เด็กหญิงวิชชุดา  อินทวงศ์
11. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วศรี
12. เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุญฤทธิ์
13. เด็กหญิงอรวรรณ  รัตนทองดี
14. เด็กหญิงอาภาพร  ศรีศักดา
15. เด็กหญิงเกศินี  นาคเพชร
 
1. นางถิรดา  ถานีโกฐ
2. นายธรรมรัตน์   สงศรี
3. นางพูนสุข  เผือกเดช
4. นางสาวมาลัยลักษณ์  รัจรัล
5. นายสุนันต์  แย้มแสง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษา
 
1. นางณัฏฐากร  แก้วเชื้อ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายตรีเทพ  ศรีเหรา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ชินบุรารัตน์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  วิเศษวงษา
2. เด็กชายสุริยัน  เสนทองแก้ว
 
1. นางสาวกิติยา  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงพรรภษา  ส่งประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุธิมา  ทศพล
3. เด็กหญิงอริศยา  จงอ่อน
 
1. นางศุภวรรณ  ทองใบ
2. นางเอื้อมเดือน  คงสุด
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยูง 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สุวรรณมณี
 
1. นางเรวดี  เมืองแก้ว
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.32 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กชายเดชาธร  พันธ์ภักดี
 
1. นางกนกรัตน์  ช่วงชุณห์ส่อง
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77.31 เงิน 10 โรงเรียนบ้านซอย 2 1. เด็กชายปาย  แมนโงย
2. เด็กชายอลงกรณ์  อ้อนวอน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  โชคราช
 
1. นางปรียา  แซ่ซิ้ม
 
20 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.55 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาญพันธ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใจชื่น
 
1. นางจิรัชยา  แดงเกื้อสกุล
2. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
21 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายชัยยา  แซ่ตั้น
2. เด็กชายพงศกร  คุ้มรัตน์
 
1. นายชัยเดช  บุญสอน
2. นางสาวสิรินท์ยาภา  เพ็งบูรณ์
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายสุวัฒน์  จันทร์เมือง
2. เด็กชายสุวิทย์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  แก้วเกิดเถื่อน
2. นางสาวฮาสหนี  ยาง๊ะ
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายศรเพชร  จีนหีต
 
1. นางสาวสิรินท์ยาภา  เพ็งบูรณ์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.99 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี
 
1. นางสุลีพร  ลาดศิลป์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  หาญวรศาสตร์
 
1. นางวรรณา  ชวนเชาว์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.17 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงวันวิสา  เทียนทอง
 
1. นางนุชนาฏ  วิชัยดิษฐ์
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง 12 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  มีเพียร
 
1. นางปิยารัตน์  ผลผลา
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาญพันธ์
 
1. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  จำปารัตน์
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ทองปลอด
3. เด็กชายบารมี  บัวนวล
4. เด็กชายวัชรพล  แซ่โย้
5. เด็กชายวีรพงษ์  เกิดร่มนาค
 
1. นางสาวผกามาศ  อ่อนนิ่ม
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายฐาปกรณ์  รอดนิตย์
2. เด็กชายรัตนพล  แก้วบุญ
3. เด็กชายเอกพัฒน์  แซ่ฉั้ง
 
1. นายธีระศักดิ์  ล่องสุนทร
2. นางวนิดา  เมษสุวรรณ
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายชัยพงษ์   ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ    อินทนนท์
 
1. นางสาวศุภมาศ   คงคาช่วย
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายรัญชน์   ขจีจิตร
 
1. นางสาวศุภมาศ   คงคาช่วย
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.47 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โกละ
2. เด็กชายเลิศปัญญา   ศรีลาจันทร์
 
1. นางสาวศุภมาศ   คงคาช่วย
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายปฐพี  ทับทิมทอง
2. เด็กชายพีรโชค  กลิ่นขจร
3. เด็กชายมนัสวิน  ทับทิมทอง
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นายอนันต์  ลาดศิลป์
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  แก้วสกุล
2. เด็กชายตะวัน  ยอแสง
3. เด็กชายสหพล  กุฎพา
 
1. นางสาวนรินาถ  ศรีพัฒน์
2. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงนภัสสร  แพรัตน์
2. เด็กชายวรุฒน์  จันทร์เนตร
3. เด็กหญิงอรนุช  หนูรักษ์
 
1. นางสาวมยุรี  รัตนกาญจน์
2. นางสาวเอมอร  แคล้วคลาด