สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แกมกล้า
2. เด็กหญิงทวีพร  อินอิ่ม
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฉวีภักดิ์
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทิพย์เกิด
5. เด็กหญิงนุสรา  โงสันเทียะ
6. เด็กหญิงปัญจพาณ์  สาคร
7. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สวัสดี
8. เด็กหญิงรจนา  อินทร์ปลอด
9. เด็กหญิงวรรษมน  ผิวนิล
10. เด็กหญิงวิชชุดา  อินทวงศ์
11. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วศรี
12. เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุญฤทธิ์
13. เด็กหญิงอรวรรณ  รัตนทองดี
14. เด็กหญิงอาภาพร  ศรีศักดา
15. เด็กหญิงเกศินี  นาคเพชร
 
1. นางถิรดา  ถานีโกฐ
2. นายธรรมรัตน์   สงศรี
3. นางพูนสุข  เผือกเดช
4. นางสาวมาลัยลักษณ์  รัจรัล
5. นายสุนันต์  แย้มแสง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษา
 
1. นางณัฏฐากร  แก้วเชื้อ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายตรีเทพ  ศรีเหรา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ชินบุรารัตน์