สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 89.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายกฤษฎา  กูเด็ง
2. เด็กชายชลชาติ  พันเรี่ย
3. เด็กชายธราธร  ยอดแก้ว
4. เด็กชายธีรภัทร  โต๊ะบาย
5. เด็กชายประกาศิต  เจริญสินพิสุทธิ์
6. เด็กหญิงมาเรียม  โต๊ะหลาง
7. เด็กชายมูฮัมหมัด  ใบตะเห
8. เด็กหญิงยุวันดา  หวังเกษม
9. เด็กหญิงวนัดดา  เข็มขาว
10. เด็กหญิงวรรณติกา  โต๊ะเด็น
11. เด็กหญิงวรรณิษา  อิหม่าน
12. เด็กชายสหรัฐ  พรหมพันธ์
13. เด็กหญิงสุกัญญา  สะใบ
14. เด็กชายสุทธิพงศ์  สุทธิการ
15. เด็กหญิงสุนิชา  โดยเจริญ
16. เด็กหญิงสุภาพร  หีตอ่อน
17. เด็กชายอดิศักดิ์  พันเรี่ย
18. เด็กหญิงอทิตา  ประทุมรัตน์
19. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นวลงาม
20. เด็กหญิงเกวลิน  ตะงาก
 
1. นางถาวร  ดำแก้ว
2. นางธนัญญา  พุทธิรักษ์
3. นายบรรพต  เจริญพร
4. นางศิริวรรณ  เริ่มฤกษ์
5. นางสาวหยาดฝน  แสงแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. นางสาววาสนา  วงค์ละกุล
 
1. นางดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1. เด็กหญิงจันทนิภา  สว่างอ่อน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  วัฒนพันธ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกิดสม
4. เด็กหญิงฐิตาภา  ผลขำ
5. เด็กหญิงณัฐนารี  ขวัญชุม
6. เด็กหญิงทิวา  แซ่หลิ่ง
7. เด็กหญิงรัตติกาล  พลวาปี
8. เด็กหญิงรัตนา  ล้วนดี
9. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พุ่มแย้ม
10. เด็กหญิงศศิธร  ทองเกียว
11. เด็กหญิงศุภิสรา  สุกดำ
12. เด็กหญิงอังคณา  เล่งระบำ
13. เด็กหญิงเจนจิรา  หัตถิยา
14. เด็กหญิงเจษรินทร์  แก้วจันทร์
15. เด็กหญิงเทพธิดา  เทียนบารมี
 
1. นางจิตรอำภรณ์  นนทฤทธิ์
2. นางจุริญ  คิดดี
3. นางพรรณวดี  บูรพา
4. นายอานนท์  สืบสังข์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 1. เด็กชายธนวิชญ์  ควรประกอบกิจ
 
1. นางสาวศาลิตา  รวยร่ำ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงทัศนีวรรณ  เอี่ยมสกุล
2. เด็กหญิงธรรมพร  อริยวัฒนานนท์
3. เด็กชายธวัชชัย  เอี่ยมหิรัญ
4. เด็กชายธีระศักดิ์  เฮ็งสวัสดิ์
5. เด็กหญิงพรรวี  ทวยเจริญ
6. เด็กชายวนนท์  ไชยรักษ์
7. เด็กหญิงสุวนันท์  มาทอง
8. เด็กชายอดิศักดิ์  เมฆสัย
9. เด็กหญิงอนันตญา  แย้มบาน
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  สาธุสิทธิ์
 
1. นางจริยา  บัวแย้ม
2. นางสาวนลินี  เศียรประดับ
3. นางศิรา  คงคล้าย
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงชุติมา  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ธูป
3. เด็กหญิงนฤทัย  หอมฤทธิ์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  หอมฤทธิ์
5. เด็กหญิงภารดี  สามพลกรัง
6. เด็กหญิงภาวิตา  สามพลกรัง
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ   ริยาพันธ์
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  สมตน
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางสาวธนรรณพร  ชุติดำรง
3. นางอัมพิกา  เพชรมณี
4. นางอาภรณ์  อำพันกาญจน์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กชายกิตติพันธ์  วิเศษวงษา
2. เด็กชายสุริยัน  เสนทองแก้ว
 
1. นางสาวกิติยา  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวเพียงใจ  อภินนพงษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงพรรภษา  ส่งประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุธิมา  ทศพล
3. เด็กหญิงอริศยา  จงอ่อน
 
1. นางศุภวรรณ  ทองใบ
2. นางเอื้อมเดือน  คงสุด
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยูง 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สุวรรณมณี
 
1. นางเรวดี  เมืองแก้ว
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.55 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาญพันธ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใจชื่น
 
1. นางจิรัชยา  แดงเกื้อสกุล
2. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายชัยยา  แซ่ตั้น
2. เด็กชายพงศกร  คุ้มรัตน์
 
1. นายชัยเดช  บุญสอน
2. นางสาวสิรินท์ยาภา  เพ็งบูรณ์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายศรเพชร  จีนหีต
 
1. นางสาวสิรินท์ยาภา  เพ็งบูรณ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.99 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ใจดี
 
1. นางสุลีพร  ลาดศิลป์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  หาญวรศาสตร์
 
1. นางวรรณา  ชวนเชาว์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.17 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงวันวิสา  เทียนทอง
 
1. นางนุชนาฏ  วิชัยดิษฐ์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง 12 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  มีเพียร
 
1. นางปิยารัตน์  ผลผลา
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาญพันธ์
 
1. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายฐาปกรณ์  รอดนิตย์
2. เด็กชายรัตนพล  แก้วบุญ
3. เด็กชายเอกพัฒน์  แซ่ฉั้ง
 
1. นายธีระศักดิ์  ล่องสุนทร
2. นางวนิดา  เมษสุวรรณ
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายชัยพงษ์   ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ    อินทนนท์
 
1. นางสาวศุภมาศ   คงคาช่วย
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายรัญชน์   ขจีจิตร
 
1. นางสาวศุภมาศ   คงคาช่วย
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายปฐพี  ทับทิมทอง
2. เด็กชายพีรโชค  กลิ่นขจร
3. เด็กชายมนัสวิน  ทับทิมทอง
 
1. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
2. นายอนันต์  ลาดศิลป์
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  แก้วสกุล
2. เด็กชายตะวัน  ยอแสง
3. เด็กชายสหพล  กุฎพา
 
1. นางสาวนรินาถ  ศรีพัฒน์
2. นางนิตยา  เดี่ยววาณิชย์
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงนภัสสร  แพรัตน์
2. เด็กชายวรุฒน์  จันทร์เนตร
3. เด็กหญิงอรนุช  หนูรักษ์
 
1. นางสาวมยุรี  รัตนกาญจน์
2. นางสาวเอมอร  แคล้วคลาด