สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 71.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  สันขาว
2. เด็กชายณัฎฐวัฒน์  ปลอดจินดา
3. เด็กหญิงณัฐพร  จีนหีต
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พินิจ
5. เด็กชายธนากร  ทองคลิ้ง
6. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตนเดชากร
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่อุ๋ย
8. เด็กหญิงนุจรี  เพชรหนู
9. เด็กหญิงปณิตา  กลิ่นพริก
10. เด็กหญิงปิยดา  สุขสวัสดิ์
11. เด็กหญิงมัตติกา  โต๊ะหลาง
12. เด็กชายมานะศักดิ์  หีตเทศ
13. เด็กชายวรพงษ์  ปลอดอุดม
14. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ทองคลิ้ง
15. เด็กหญิงวันทนีย์  โพธิสงค์
16. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คุ้มรัตน์
17. เด็กชายสายันห์  หลาหมัน
18. เด็กหญิงสุภาวดี   ตุกเพชร
19. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ไชยจันทร์
20. เด็กหญิงเกศินี  สุขใส
 
1. นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์
2. นางสาวพันทิพา  ทิพยฤกษ์
3. นายวัชรินทร์  วิชัยดิษฐ
4. นางสาวอนงค์นารถ  นาคประดิษฐ์
5. นางสาวเกศรินทร์  ชำนาญกิจ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงอรุณศิริ  ทองแดง
 
1. นางสาวกาญจนา  รักบำรุง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงชลทิชา  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวภัทรทิพา  จำเนียร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 73.66 เงิน 6 โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายทัศนัย  ช้างน้อย
 
1. นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 6 โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีอยู่โยง
2. เด็กหญิงจรียา  จุลนาวา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฮะทะโชติ
4. เด็กหญิงญาดา  สามพลกรัง
5. เด็กหญิงพิยดา  เดชจินดา
6. เด็กหญิงวรรณพร  บุญเพิ่ม
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ปู่นุส
8. เด็กหญิงแคทรียา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวจาริยา  มินทการ
2. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
3. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น
4. นางรัตติยา  คลังมนตรี
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.32 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กชายเดชาธร  พันธ์ภักดี
 
1. นางกนกรัตน์  ช่วงชุณห์ส่อง
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77.31 เงิน 10 โรงเรียนบ้านซอย 2 1. เด็กชายปาย  แมนโงย
2. เด็กชายอลงกรณ์  อ้อนวอน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  โชคราช
 
1. นางปรียา  แซ่ซิ้ม
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  จำปารัตน์
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ทองปลอด
3. เด็กชายบารมี  บัวนวล
4. เด็กชายวัชรพล  แซ่โย้
5. เด็กชายวีรพงษ์  เกิดร่มนาค
 
1. นางสาวผกามาศ  อ่อนนิ่ม
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.47 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โกละ
2. เด็กชายเลิศปัญญา   ศรีลาจันทร์
 
1. นางสาวศุภมาศ   คงคาช่วย