สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายจักราวุธ  จีนไทย
 
1. นางปณิตา  ทิพย์มาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สุขนุ้ย
2. เด็กชายธีรโชติ  สอนศรี
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
2. นายศุภชัย  ใจดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงสุปราณี  ขำเนตร
 
1. นายโสภณ  พราหมณ์น้อย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงรัตนา  วิจิตรกุล
 
1. นายธีระ  คชาอนันต์
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วนอกเขา
2. เด็กชายนาวี  รอดกำเนิด
3. เด็กหญิงโสรยา  อินทวิเศษ
 
1. นางสาวกีรตา  ทองโมถ่าย
2. นางเนติพร  ไชยนาเคนทร์
 
6 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สอนประสม
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  เนียมรุ่ง
 
1. นางสาวหัทยา  ขยัน
 
7 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 62 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กชายธนกร  พรหมคุ้ม
2. เด็กหญิงมณธิรา  พรหมคุ้ม
 
1. นางนิตยา  วัฒนโสภา