สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดรัษฎาราม 1. เด็กหญิงฐานิตา  แก้วแพง
 
1. นางรัตนา  ทองนุ้ยพราหมณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. เด็กหญิงเนตรชนก  สอนนอง
 
1. นายสิทธิชัย  ต้นส้ม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายธนาธิป  สงฤทธิ์
2. เด็กชายนพดล  ชัยชำนิ
 
1. นางสาวกรกาญจน์  เรืองขจรไพโรจน์
2. นายอำนาจ  อ่วมพัฒน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายศราวุฒิ  แสงเพชร
2. เด็กหญิงสุนิตา  แซ่ตั้น
3. เด็กหญิงอริสรา  สันประภา
 
1. นางสาวกัลยานิภรณ์  เมืองนุ้ย
2. นางสาวอัจฉราวดี  เกศแก้ว
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  แสงเดช
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  ปาลคะเชนทร์
 
1. นางสุระเพ็ญ  เชื้อเมืองพานกุล
2. นางสาวอภิลักษณ์  แซ่เจี้ยง
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กหญิงวศินี  ศิริยา
 
1. นางสุชาดา  เรืองเทพ