สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายจักราวุธ  จีนไทย
 
1. นางปณิตา  ทิพย์มาก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายวรนาถ  เครือหงส์
2. เด็กหญิงอรอุมา  ปลัดรักษา
 
1. นางสาวกณิษฐา  ทองสมุทร
2. นายจรินทร์  ชูนาวา
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเลาะ 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรยวงค์
 
1. นางสายลักษณ์  วุ้นกิ้ม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายตู  พม่า
2. เด็กหญิงธัญจิรา  สิทธิสงคราม
3. เด็กชายธีรพงษ์  ปาลคะเชนทร์
4. เด็กหญิงบุษกร  นวลลักษณ์
5. เด็กชายปรัตกร  เดชเรือง
6. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ฉิมเทียม
7. เด็กหญิงพรไพลิน  วิชิตเชื้อ
8. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดีแก้ว
9. เด็กหญิงศยามล  ชมเทศ
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
11. เด็กหญิงสิริณัฐกรณ์  ภูมี
12. เด็กหญิงสุธิษา  ทิมนุ่ม
13. เด็กหญิงอมลวรรณ  ภูมี
14. เด็กชายเมธัส  สกุล
15. เด็กชายเมา  พม่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงปัทมา  แก้วสำราญ
2. เด็กหญิงวรรณธิณี   แก้วไข่
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทองพันธ์
 
1. นางวิไล  เพชรบำรุง
2. นายโกวิท  เพชรบำรุง
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ทั่วดำ
2. เด็กชายสิทธิกร  ใจกระจ่าง
3. เด็กชายสุทัศน์  โกปิน
 
1. นางสาวณัฐณิชา  โพนพันนา
2. นางสุพรรณษา  คงตั้ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายธีรพงษ์  ปาลคะเชนทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายเมา  พม่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ถึงด้วง
 
1. นางสาวภัตราภรณ์  คงทรัพย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กชายกรรชัย  ขันพแก้ว
2. เด็กหญิงจารีรัตน์  พร้อมแก้ว
3. เด็กชายจิรศักดิ์  บุญสละ
4. เด็กชายจิรสิน  จันทร์งาม
5. เด็กชายทวีศักดิ์  รุ่งรังษี
6. เด็กหญิงธารทอง  ศรีสุพรรณ
7. เด็กชายธีรภัทร  หงษ์ทอง
8. เด็กชายนิตินันท์  นบนอบ
9. เด็กชายนิธิ  เบญจกาญจน์
10. เด็กหญิงน้องนำ  ทองนพคุณ
11. เด็กชายปรีชา  สุขดอนยวน
12. เด็กชายปิงป่อง  สุขทา
13. เด็กหญิงปิยธิดา   นามวงศ์ษา
14. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  สามงามทอง
15. เด็กชายภัทรนันท์   ทองเอียง
16. เด็กชายม่องโม  ช้องอู้
17. เด็กหญิงวิรดา  หวังจิตเลือ
18. เด็กชายสิทธิโชค  อินชลานุช
19. เด็กชายสิทธิโชค  คุ้มเมือง
20. เด็กชายสุทธิพงษ์  อุ้งเภา
21. เด็กชายอภินันท์  บุญกรด
 
1. นางสาวชนากานต์  โชติพิรัตน์
2. นายณรงค์เดช  ณ พัทลุง
3. นายบุพเพ  รุ่งเรือง
4. นางอัจจิมา  โกศล
5. นางอาภรณ์  เย็นมาก
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.32 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายจิระศักดิ์   ฤทธิกัน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  นาคทุ่งเตา
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  แต่งเลี่ยน
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
2. นางสาววรรณธิดา  ด้วงโยธา
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกุสุมา  ภูมิชัย
2. เด็กชายชาญวิทย์  พงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายสรศักดิ์  ทองวิเศษ
 
1. นางรัตนา  แสนสิงห์
2. นางศุภรัตน์  พรหมบุตร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดหัวยกรวด 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ตลับทอง
2. เด็กหญิงรัชนี  แทนไธสง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรประสิทธิ์
 
1. นางวันทนา  เกิดบุญช่วย
2. นางสาริณี  ธรรมบดี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงอธิชา  พยูนการ
 
1. นางสาวภัตราภรณ์  คงทรัพย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สุขนุ้ย
2. เด็กชายธีรโชติ  สอนศรี
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
2. นายศุภชัย  ใจดี
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  วิเชียร
2. เด็กชายธนกรณ์  อิ่มใจ
3. เด็กชายปณวัฒน์  คงแก้ว
 
1. นางสรินทร์  สินพรหมมาตย์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. เด็กหญิงเนตรชนก  สอนนอง
 
1. นายสิทธิชัย  ต้นส้ม
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายศราวุฒิ  แสงเพชร
2. เด็กหญิงสุนิตา  แซ่ตั้น
3. เด็กหญิงอริสรา  สันประภา
 
1. นางสาวกัลยานิภรณ์  เมืองนุ้ย
2. นางสาวอัจฉราวดี  เกศแก้ว
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงบุษรา  มะหะหมัด
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เชิดชู
3. เด็กหญิงเกตุศิริ  บูชา
 
1. นางนันทภรณ์  รอดเกิด
2. นายประวิทย์  รอดเกิด
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  สามงามพุ่ม
 
1. นางอาภรณ์  เย็นมาก
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทวิเศษ
 
1. นายธีระ  คชาอนันต์
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กชายยุคล  ศรีประสงค์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์นาคพันธ์
 
1. นางสิริรัตน์  สังวาลไชย
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. เด็กหญิงนิศามณี  คงพันธ์
2. เด็กหญิงสุริวิมล  อิ่มใจ
3. เด็กหญิงอารียา  ราษฎรดี
 
1. นางสรินทร์  สินพรหมมาตย์
2. นางสาวสุดารัตน์   แก้วศรี
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายธนาธิป  สงฤทธิ์
2. เด็กชายนพดล  ชัยชำนิ
 
1. นางสาวกรกาญจน์  เรืองขจรไพโรจน์
2. นายอำนาจ  อ่วมพัฒน์
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายธีรพนธ์   วัฒนน้อย
 
1. นางจุไรรัตน์  พลายด้วง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานทอง
 
1. นายต่อศักดิ์  ประยูรวงศ์
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วนอกเขา
2. เด็กชายนาวี  รอดกำเนิด
3. เด็กหญิงโสรยา  อินทวิเศษ
 
1. นางสาวกีรตา  ทองโมถ่าย
2. นางเนติพร  ไชยนาเคนทร์
 
28 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.34 ทอง 9 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายนิติพงษ์  ฉุนเฉียว
2. เด็กชายพิษณุ  พงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ซั่วต๋อ
4. เด็กชายศิริศักดิ์  จันทร์ชาวนา
5. เด็กชายสิทธิกร  เซ่งนุ้ย
6. เด็กชายอิติชาติ  ช่วยสุด
 
1. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ
2. นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
3. นางรัตนา  แสนสิงห์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทนา
2. เด็กหญิงปาณิสรา  เกื้อด้วง
3. เด็กหญิงผกามาศ  อินทบำรุง
4. เด็กหญิงพรไพลิน  นาคโต
5. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  จันทร์ปลี
6. เด็กหญิงมาลินี  อุดมพงษ์
7. เด็กหญิงศิริพร  เอกนาม
8. เด็กหญิงสุริยาพร  กรุยะ
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองจันทร์
10. เด็กหญิงเกตุนภา  สุขขวด
 
1. นางจิตรลดา  สุวรรณทิพย์
2. นายธงชัย   ธนศิริรักษ์
3. นางสำอาง  สุนทรพัฒน์
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.32 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 1. เด็กชายภาสกร  ย่งเส้ง
 
1. นางวิภา  จรูญรักษ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนพุทธนิคม 1. เด็กหญิงธีรัตน์ดา  มีศรี
2. เด็กหญิงสุวภัทร  จันทร์แก้ว
 
1. นางดอกรักษ์  มณีเนียม
2. นางอำนวย  ธีระพงศ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  มาตวงษ์
2. เด็กชายวริศชัย  วิเชียร
3. เด็กชายอนุภาส  บัวนุ้ย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ชนะทัพ
2. นายสิทธิพงษ์  ตรีสงค์
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.65 ทอง 10 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 1. เด็กชายจตุรงค์  แพ่งรักษ์
2. เด็กชายธมลศักดิ์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงผิว  ไม่ปรากฎ(พม่า)
 
1. นางวัชรินทร์  เกตุบำรุง
2. นางเตือนใจ  วัดไชย
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดหัวยกรวด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิชัย
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ภาราสถิตย์
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิชัยดิษฐ์
4. เด็กหญิงธารารัตน์  มีเนียม
5. เด็กหญิงผกามาศ  กายะพันธ์
6. เด็กหญิงภาพิมล  จารุไทร
 
1. นางสาวผกามาศ  จันทร์หนองไทร
2. นางศิริพร  รัศมี
3. นางอรพรรณ  รักษ์เดช
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงรัตนา  วิจิตรกุล
 
1. นายธีระ  คชาอนันต์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดรัษฎาราม 1. เด็กหญิงฐานิตา  แก้วแพง
 
1. นางรัตนา  ทองนุ้ยพราหมณ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงสุปราณี  ขำเนตร
 
1. นายโสภณ  พราหมณ์น้อย
 
38 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.44 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายจักริน  สุรินราช
2. เด็กชายศตวรรษ  โรยนรินทร์
 
1. นางจันจิรา  สิทธิชู
2. นางดวงรัตน์  ชัยณรงค์
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กหญิงวศินี  ศิริยา
 
1. นางสุชาดา  เรืองเทพ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงพรธิรา  คล้ายจาด
 
1. นางสาวหรรษา  ศรีแผ้ว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายตู  พม่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
43 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  แสงเดช
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  ปาลคะเชนทร์
 
1. นางสุระเพ็ญ  เชื้อเมืองพานกุล
2. นางสาวอภิลักษณ์  แซ่เจี้ยง
 
44 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สอนประสม
2. เด็กชายไกรสิทธิ์  เนียมรุ่ง
 
1. นางสาวหัทยา  ขยัน
 
45 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 62 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กชายธนกร  พรหมคุ้ม
2. เด็กหญิงมณธิรา  พรหมคุ้ม
 
1. นางนิตยา  วัฒนโสภา