สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายจักราวุธ  จีนไทย
 
1. นางปณิตา  ทิพย์มาก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายวรนาถ  เครือหงส์
2. เด็กหญิงอรอุมา  ปลัดรักษา
 
1. นางสาวกณิษฐา  ทองสมุทร
2. นายจรินทร์  ชูนาวา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายตู  พม่า
2. เด็กหญิงธัญจิรา  สิทธิสงคราม
3. เด็กชายธีรพงษ์  ปาลคะเชนทร์
4. เด็กหญิงบุษกร  นวลลักษณ์
5. เด็กชายปรัตกร  เดชเรือง
6. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ฉิมเทียม
7. เด็กหญิงพรไพลิน  วิชิตเชื้อ
8. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดีแก้ว
9. เด็กหญิงศยามล  ชมเทศ
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
11. เด็กหญิงสิริณัฐกรณ์  ภูมี
12. เด็กหญิงสุธิษา  ทิมนุ่ม
13. เด็กหญิงอมลวรรณ  ภูมี
14. เด็กชายเมธัส  สกุล
15. เด็กชายเมา  พม่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเลาะ 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรยวงค์
 
1. นางสายลักษณ์  วุ้นกิ้ม