สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายธนกร  ไชยยุทธ
 
1. นางทัศนีย์  จันทนา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกวินทรา  ตรีรัตนาภรณ์
2. เด็กหญิงนฤมล  ศริกุล
3. เด็กหญิงหรรษพร  เพ็งสกุล
 
1. นางสาว-  -
2. นางอ่อนแก้ว  บัวผิน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาราช 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุดม
2. เด็กชายพีระพงษ์  สังคะหะ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  คุตกาล
 
1. นางศิตา  รอดเด็น
2. นางสาวโซเฟีย  อีซอ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  สุระกา
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 12 โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงนิธิพร  บุญขำ
2. เด็กชายภูวัต  ทองเฟื้อง
3. เด็กหญิงสุกานดา  ชบาพฤกษ์
 
1. นางสาวกัณนิฐา  ไกรนรา
2. นางสาวขวัญหทัย  แสงมณี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 9 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 1. เด็กชายฉัตรชัย  อภินันทชาติ
2. เด็กชายพิชิต  โคตะคำ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  อุปสุ
 
1. นายภาณุพงศ์  เพชรกูล
2. นางสาวรุ่งกานต์  คชเดช
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรพรรณ  หวานสนิท
2. เด็กหญิงธารธิดา  วุฒิศักดิ์
3. เด็กหญิงมณีกานต์  ชูจิตร
4. เด็กหญิงวรดา  ทองสัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงวิภาวี  คำนวนจิตต์
 
1. นายจเร  หนูปลื้ม
2. นางสาคร  เหรียญทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนมหาราช 2 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เพ็งบูลย์
2. เด็กชายกิตติพศ  กรดมาก
3. เด็กชายขจรศักดิ์  ฉบับ
4. เด็กหญิงชลธิดา  สิทธิรักษ์
5. เด็กชายชัชวาล  ล่วง
6. เด็กหญิงชไมพร  วงศ์สวัสดิ์
7. เด็กชายธวัชชัย  บรรณาลังค์
8. เด็กชายวัชรพล  พิทักษ์
9. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  บุญพัฒน์
10. เด็กหญิงศิริยาพร  กาญจนเพ็ญ
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ช่วยศรี
12. เด็กหญิงสุฑาวดี  ไกรณรา
13. เด็กหญิงสุนารี  มั่นคง
14. เด็กหญิงสุนิษา  ขุนทอง
15. เด็กชายอนุพงษ์  อินทมา
16. เด็กชายอัคติการณ์  แหล่งสนาม
17. เด็กหญิงอารีย์  ไชยธรรม
 
1. นางสาวรัตนวราภรณ์  นวลแก้ว
2. นางสาววริศรา  อ่อนชื่นจิตร
3. นางศิตา  รอดเด็น
4. นายสากล  เกื้อฉิม
5. นางสาวโซเฟีย  อีซอ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 10 โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายขจรศักดิ์  จันทร์โอเอี่ยม
3. เด็กหญิงชาลิสา  ทองหล่อเลิศ
4. เด็กหญิงดวงกมล  คงด้วง
5. เด็กหญิงทิพติมา   ยศเมฆ
6. เด็กชายนพพร  เทือกสุบรรณ
7. เด็กชายนพรัตน์   ตรีทองนวล
8. เด็กชายนันทพล  รักเมือง
9. เด็กหญิงพรธิดา  นาคเดช
10. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  แก้วมณี
11. เด็กชายภูมินทร์  สะอาด
12. เด็กชายวริทธิ์  ศรีทอง
13. เด็กหญิงวิมลฑา  เดชพริก
14. เด็กชายวุฒิชัย  เรืองศรี
15. เด็กหญิงศรัณญา  ศรีกัน
16. เด็กชายสมพงษ์  ใสพริก
17. เด็กหญิงสิริกาญจน์  นาคกุล
18. เด็กหญิงสุนิสา  กลิ่นหอม
19. เด็กหญิงอารียา  โรมรันณ์
20. เด็กหญิงเสาวณีย์  ตรีทองนวล
 
1. นางพรทิพย์  ทองตำลึง
2. นายสมยศ  แก้วนิรัตน์
3. นางสุนิสา  พุทธศรี
4. นายอนุสรณ์  เพชรศรีเปีย
5. นางสาวเบญจพร  บุญหรอ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงธนารีย์  พงประสิทธิ
 
1. นางนาตยา  หนูคง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงกัญชพร  รัตนกระจ่าง
2. เด็กชายโกมล  ใหมทอง
 
1. นายสมเกียรติ  ศิลปวิศาล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กชายกวีวัชร  แซ่เตื้อง
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ขวัญใน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายวรภัทร  เลื่อนแป้น
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงพัชราพร  ปรีชา
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ขวัญใน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  นิมนต์
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ขวัญใน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนทรัพย์ทวี 1. เด็กหญิงมณฑิรา  สืบเพ็ง
 
1. นายสุวิทย์  ชัยเพชร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. นางสาวมนทิรา  วรวิลาท
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  ขวัญใน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงรุ่งเรือง  ขำแข
 
1. นายเอกราช  หนูปลื้ม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายพัชรพล  พรหมมาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลรัตน์  ปลอดขาว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงสิริพัชร์  นามเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายธราดล  หวานสนิท
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงประภัสสร  สีหาโมก
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 80.4 ทอง 8 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์เนียม
2. เด็กหญิงญานิกา  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายธราดล  หวานสนิท
4. เด็กหญิงประภัสสร  สีหาโมก
5. เด็กหญิงปริฉัตร  ใจหนักดี
6. เด็กชายวันชาติ  เรืองฤทธิ์
7. เด็กชายสันติธร  พลพิชัย
8. เด็กหญิงเวณิกา  พิบูลย์
9. เด็กหญิงใบรุ้ง  คำบำรุง
 
1. นายณรงค์เดช  ณ พัทลุง
2. นางผิวพรรณ  ชมสุวรรณ
3. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กชายกฤษณกานต์  วรประดิษฐ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทพันธ์
3. เด็กชายชยุทพงศ์  กิจธิคุณ
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แซ่หลี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองขนาบ
6. เด็กชายนุติวัฒน์  แก้วอารีย์
7. เด็กชายปฎิภาณ  แสนบุตร
8. เด็กชายปัณณทัต  พราหมมณี
9. เด็กชายวรภัทร  เลื่อนแป้น
10. เด็กหญิงวราลักษณ์  สุขผ่อง
11. เด็กหญิงวริศรา  กาพย์เกิด
12. เด็กหญิงสุวิมล  ทับทอง
 
1. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
2. นางสุนันทา  พงษ์พันธ์
3. นายอุทัย  กิมเสาว์
4. นายไชยยุทธ  คงอภัย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงกฤษณา  ไหวพริบ
2. เด็กหญิงกฤษณา  คงคาไหว
3. เด็กหญิงขวัญสุดา  บูรพา
4. เด็กชายจรัส  ปานสีนุ่น
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทิพย์แก้ว
6. เด็กหญิงชลธิชา  บุบผาเทพ
7. เด็กชายชวนากร  คงละออ
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นกทอง
9. เด็กหญิงธารารัตน์  คงคชวรรณ
10. เด็กหญิงธิดา  เพชรบุรี
11. เด็กชายนวัฒน์  มีพงษ์เภา
12. เด็กหญิงปิยพร  ราชฉวาง
13. เด็กหญิงลลิตภัทร  หล่อพันธ์
14. เด็กหญิงวิสุดา  บุญขำ
15. เด็กหญิงศยามล  บุญมาก
16. เด็กหญิงศิริกานต์  ชาลี
17. เด็กชายอดิเทพ  ขอรวมกลาง
18. เด็กชายเกรียงศักดิ์  โพธิ์ขนาน
19. เด็กหญิงเกสรา  ยอดโรจน์
20. เด็กหญิงแพรนภา  สุขเสริม
 
1. นางนพวรรณ  วัชรจิตตานนท์
2. นางปาจรีย์  แก้วทองเมือง
3. นายยุทธพงษ์  ศิริรัตน์
4. นายศักดิ์ศรี  รักษ์ธรรม
5. นายสุรเชษฐ  วัชรจิตตานนท์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรพรรณ  หวานสนิท
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ฤกษ์ดี
3. เด็กหญิงชญาดา  ฉิมแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐพร  แจ้งเศรษฐ์
5. เด็กชายธนภัทร  ช่วยศรี
6. เด็กหญิงธารธิดา  วุฒิศักดิ์
7. เด็กหญิงธิดาเทพ  ศรีมุกข์
8. เด็กหญิงธิติยา  บำรุงศรี
9. เด็กชายนนทศักดิ์  ชูจิตร
10. เด็กชายนภดล  ญาณหาญ
11. เด็กหญิงพัชรี  เทพากรณ์
12. เด็กหญิงมณีกานต์  ชูจิตร
13. เด็กหญิงวรดา  ทองสัมฤทธิ์
14. เด็กชายวิทยา  รักษาศรี
15. เด็กหญิงวิภาวี  คำนวนจิตต์
16. เด็กชายอธิราช  คำนวนจิตต์
17. เด็กชายอนิรุทธิ์  สีทอง
18. เด็กชายเกรียงไกร  สโมสร
19. เด็กชายเกรียงไกร  วิเชียร
20. เด็กชายเบญจา  สีหาวัตต์
21. เด็กหญิงเพชราภรณ์  นวลไทย
 
1. นายจำลอง  ช่วยกลับ
2. นางสาวถนอมนวล  ศรีเมือง
3. นางนวรัตน์  พิทักษ์
4. นางสาวศิริวรรณ  มากสุวรรณ
5. นายสุจิตต์  เหรียญทอง
6. นางสุมณฑา  นาทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 72.17 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงกาญจนารัตน์  กล่ำรุ่ง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสมโภชน์
3. เด็กหญิงครินทร์ทิพย์  อุดหนุนกาญจน์
4. เด็กหญิงจันทราทิพย์  มิตรเจือ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หนูคง
6. เด็กหญิงชฎาพร  สังแก้วพูลผล
7. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พันธุ์อุไร
8. เด็กหญิงชลธิชา  มากจริง
9. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมรัตน์
10. เด็กชายณัฐนนท์  บุญสุข
11. เด็กหญิงทัณฑิมา  พรหมรัตน์
12. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  รักทอง
13. เด็กชายธรรมศักดิ์  ชุมคง
14. เด็กชายธีรภัทร  นุ่นมา
15. เด็กชายนคเรศ  ศรนรินทร์
16. เด็กชายปฏิภาณ  สร้อยจักร
17. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วงาม
18. เด็กหญิงพรรภษา  พรมจุ้ย
19. เด็กหญิงพัชรศรี  กวมอำไพ
20. เด็กหญิงพัชรินภรณ์  เพชรสุข
21. เด็กหญิงพัณณิตา  วรเชฐวรารัตร์
22. เด็กหญิงพิมพิศา  ร่มทอง
23. เด็กหญิงยุวลักษณ์  ชูอ่อน
24. เด็กหญิงลลิตา  ไกรสิทธิ์
25. เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุประทุม
26. เด็กหญิงศศินา  แป้นเจริญ
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หนักเพชร
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วุฒิจันทร์
29. เด็กหญิงสุนัศรา  ปานรัตน์
30. เด็กหญิงสุนิศา  ศรีสมโภชน์
31. เด็กหญิงหทัยชนก  พัฒน์ยัง
32. เด็กชายอดิศร  อุปลา
33. เด็กชายอนุชา  แก้วมณี
34. เด็กหญิงอรปรียา  ปราณขำ
35. เด็กหญิงอัจฉรา  หนูเดช
36. เด็กหญิงเก็จมณี  สว่างวงษ์
37. เด็กหญิงเจนจิรา  สกล
38. เด็กชายเจษฎากรณ์  บุญแก้ว
39. เด็กหญิงเอมศิริ  ขนัคเพชร
40. เด็กหญิงโสวรถ  สุทธิรักษ์
 
1. นางณัฐชยา  ปานแก้ว
2. นางสาวณัฐชา  ซิ้วยัง
3. นายบุญฤทธิ์  เพชรนุ่ม
4. นางบุษณีย์  กลัดทอง
5. นายปรารถนา  แมนเมือง
6. นายภาณุมาศ  สืบสาย
7. นางเสาวณีย์  แมนเมือง
8. นายเอกวัฒน์  จุลเลศ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 68.66 ทองแดง 9 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายอรรถพล  กล่อมรักษ์
 
1. นายเหนือหล้า  อินทรเจียว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายสมชาย  ร่มโพธิ์
 
1. นางจินดา  ยกทอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายสมชาย  ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวศศิธร  นวลเศษ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงนุ่มนวล  มาไข่
 
1. นางชาลิสา  สุวรรณศรี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กชายอรรถพล  กล่อมรักษ์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วาสินธุ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. นายสมชาย  ร่มโพธิ์
 
1. นายธรรมรงค์  กูลศิริ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 49.6 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สัพสุข
2. เด็กชายกรวิชญ์  ชูช่วยสุวรรณ
3. เด็กชายกฤษพงษ์  ช่วยรอด
4. เด็กหญิงชฎาพร  จิตรารมย์
5. เด็กชายณรงค์เกียรติ  บุญชูวงศ์
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขชนะ
7. เด็กหญิงดาวมณี  พงษ์ภู่พันธ์
8. เด็กชายทรงวิทย์  จันทร์เทพ
9. เด็กชายธนาวุฒิ  ศักดิ์ชาตรี
10. เด็กชายธรรมนูญ  ธรรมโชติ
11. เด็กหญิงธิราภรณ์  ฉับพลัน
12. เด็กชายธีรเดช  จันทร์เพชร
13. เด็กชายปรมินทร์  ทิพย์เจริญ
14. เด็กหญิงปริบุษยา  กานุรักษ์
15. เด็กหญิงพลับพลึง  ส้มเกลี้ยง
16. เด็กชายพัชรพล  พรหมมาศ
17. เด็กชายภักดี  ช่างเรือ
18. เด็กชายภูวดล   จันทร์ต้น
19. เด็กหญิงมัลลิกา  นักบริตน
20. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โกละกะ
21. เด็กหญิงรัตนา  ขุนรักษ์
22. เด็กหญิงวาสนา  สุรกา
23. เด็กหญิงศิรินภา  มากไหม
24. เด็กหญิงศิวาลัย  เวียงชัย
25. เด็กชายสราวุธ  พรหมเดช
26. เด็กชายสหรัฐ  สมบัติ
27. เด็กชายสันติ  บัวน้อย
28. เด็กชายสิทธิกร  ทะนะใจ
29. เด็กหญิงสิริพัชร์  นามเมือง
30. เด็กหญิงสุชัญญา  นาวาเดช
31. เด็กหญิงสุพัตตรี  อินทรัตน์
32. เด็กหญิงสุภัสสรา  นาวาเดช
33. เด็กหญิงสุวนันท์  ยะโส
34. เด็กชายสุวัฒน์  คงเขาม่วง
35. เด็กหญิงอังคณา  สุมน
36. เด็กหญิงอาทิติยา  วิลัยพงศ์
37. เด็กชายเจนณรงค์  แก้วเจริญ
38. เด็กชายเจษฏา  บุตรฤทธิ์
39. เด็กชายเจษฏา  คุณเวช
40. เด็กหญิงเปมิกา  บุญส่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล  กุลน้อย
3. นางสาวภัทราภรณ์  รักษาวงศ์
4. นางมาลีรัตน์  เติมเต็ม
5. นางลออ  จิรักษา
6. นางสาววิภาวดี  ธนามิตต์
7. นายอรุณ  ปักพงชา
8. นายแสนสุข  ชัยสวัสดิ์
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วังสมบัติ
2. เด็กชายชญานนท์  บัวจันทร์
3. เด็กชายชุติพนธ์  ศรีกาญจน์
4. เด็กชายธราเทพ  รุ่งสอาด
5. เด็กชายปรมินทร์  สมบูรณ์
6. เด็กหญิงรัชนีกร  ลีวัง
7. เด็กหญิงลักษิกา  บินอะหะหมัด
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ถนอมน้อย
9. เด็กหญิงสมิตา  หนูปลื้ม
10. เด็กหญิงอุมาวดี  หมีทอง
 
1. นางกมลพรรณ  หนูปลื้ม
2. นางชูใจ  บัวคลี่
3. นางสุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กหญิงเรณุกา  หัสภาคย์
 
1. นางสารภี  เทือกสุบรรณ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายภูวดล  ขานทอง
2. เด็กชายลัทธพล   เพิ่มมณีรัตน์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  อุปลา
2. นายวิชญ์สุวัฒน์  คงทองคำ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. นางสาวนันธิดา  ขำเจริญ
2. เด็กหญิงสิริประภา  มัชฌิม
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ชูทอง
2. นางอุสาห์  สีวังลาศ
 
39 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงญาติมา  ประวัติ
2. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์เสาร์
 
1. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
2. นางสาววันทนีย์  โตชะนก
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงธนาวดี  คงยั่งยืน
2. เด็กหญิงเกศินี  บุญช่วย
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขวัญชุม
 
1. นายบุญโช  อำนวย
2. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
 
41 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. นายทัศนพงษ์  ศรีสุขแก้ว
2. นายอภิวัฒน์  สุทธิ
 
1. นางบุญนำ  สุยสินธุ์
2. นางวันวิสา  บุญช้าง
 
42 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรมสวัสดิ์
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายภูวดล  จินนุภาษ
 
1. นางจิตตินันท์   ปรีชา
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายภูวดล  จินนุภาษ
 
1. นางจิตตินันท์   ปรีชา
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.67 เงิน 4 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายวุฒิไกร  แซ่หลี
 
1. นางศิริวรรณ  จินวรรณ
 
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66.98 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายธวัชชัย  ทองปัสโน
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  พรมประดิษฐ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นามเมือง
 
1. นางนวิยา  เพชรปานวงศ์
2. นางสาวเกษร  วรรณโชติ
 
47 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายอณัฐพล  วัชระวรากรณ์
2. เด็กชายอดิเทพ  พิทักษ์
 
1. นางสาววิมลมาศ  โลหุตางกูร
2. นางอรทัย  เรืองเอียด
 
48 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 1. เด็กชายเอกราช  ลิบแล้ว
2. เด็กชายไพรัช  พวงงาม
 
1. นางยุพิน  อุปลา
2. นางสาววรรธนพร  โพธา
 
49 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กชายชาญณรงค์  อาจนะ
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  สุทธิเกิด
3. เด็กชายดุลยวัตร  คงแป้น
4. เด็กชายวิทย์ษณุ  หนูไชยยันต์
5. เด็กชายเจษฎา  อระภา
6. เด็กชายเดชเดโช  แก้วสิทธิ์
7. เด็กชายเอกรัตน์  ไชยทิพย์
 
1. นางสาวฐิติวัลคุ์  พรหมฤทธิ์
2. นายสุธรรม  หลินมา
3. นางอารีย์  เงินศรี
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  คุณทวี
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ขาวทอง
3. เด็กชายสมพร  ชูแก้ว
4. เด็กชายโสภณ  คะเณ
 
1. นางชูใจ  บัวคลี่
2. นางสุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ
3. นางสาวเพ็ญนภา  จะนู
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทรเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐกานต์  ภักดี
3. เด็กชายนฤเบศร์  ศูนย์คล้าย
4. เด็กหญิงสมฤดี  ภักดี
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ปะหินา
6. เด็กหญิงอาภาพร  ประสิทธิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุขเจริญ
2. นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์
3. นางเกศรินทร์  ชำนาญกิจ
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายชินทัช  ทองปอน
2. เด็กชายณัชพล  ริยาพันธ์
3. เด็กชายมงคลชัย  ส้องศรี
 
1. นางสาวจุรารัตน์  พรหมมินทร์
2. นางสุมาลี  นาควิโรจน์
 
53 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายธวัชชัย  ชนะพล
2. เด็กชายฤทธิชัย  หอมรูป
3. เด็กชายเลอพงค์  นาควงค์
 
1. นางวรรณา  เดชะ
 
54 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายภานุพงศ์  บานเย็น
2. เด็กชายวิทยา  เกษม
3. เด็กชายวุฒิชัย  เจริญรูป
 
1. นางวรรณา  เดชะ
2. นายสุเมธ  เดชะ
 
55 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.66 เงิน 10 โรงเรียนมหาราช 2 1. เด็กชายนิรพัฒน์  แก้วกุล
2. เด็กชายภูวนาท  ทองอ่อน
3. เด็กชายวรท  โพธิ์โชติ
 
1. นางขนิษฐา  มูสิเกิด
2. นางสาวโซเฟีย  อีซอ
 
56 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.3 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ไทยเล็ก
2. เด็กหญิงสุนิษา  เจริญรูป
3. เด็กหญิงสุนิษา  รักษามั่น
 
1. นางวรรณา  เดชะ