สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63.17 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา   จึงสถาปัตย์ชัย
2. เด็กชายวริศ   จันทเขต
 
1. นางสาวจำเนียร  บุญประสิทธิ์
2. นางพนารัตน์  หาญมานพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สัตตธารา
2. เด็กชายนราทร  มณีนิล
3. เด็กหญิงวิรตี  เชื่อมั่น
 
1. นางสาวจันทนา  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวนิจนิรันดร์  มุทิตานนท์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกพระ 1. เด็กหญิงญานิศา  สายบัว
2. เด็กหญิงนุชรี  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  สังเกตกิจ
 
1. นางนริศรา  สาแก้ว
2. นายสกุลไทย  ยางงาม