สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายนวพล  ใสสูงเนิน
 
1. นางสุภัสสรา  พรมจันทึก
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายนฤเบทธ์  แสงอรุณ
2. เด็กชายวันชนะ  เสนกระจาย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายธนากร  สัตตรัตนามัย
2. เด็กหญิงวีราภรณ์  มุ่งสุข
 
1. นางศิริกุล  รัฐสมุทร
2. นางสาวสรรสุนีย์  ชมชื่นดี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันโจรง 1. เด็กหญิงฐิติมา  ลาภจิตร
2. เด็กหญิงนฤมล  แสนกล้า
3. เด็กหญิงนิตยา  กระแสร์โสม
 
1. นางกรรณิการ์  สุขจิต
2. นางจิราทิพย์  วรโชติติยานนท์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อุ่นใจดี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  กุลัดนาม
 
1. นายดุสิต  ดวงใจดี
2. นายทศคม  สมานจิตต์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงกรวิภา  ดวงใจดี
2. เด็กหญิงพัชชรี  อิ่มบุญสุ
3. เด็กหญิงพัชฎาพร  เหลือถนอม
 
1. นางอุมาพร  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวเกศินี  ชมเกียรติกุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายนครินทร์  สิงคเวหน
2. เด็กชายวรวิช  เชื้อนนท์
 
1. นางพัชราภรณ์  คงราศรี
2. นางสาวสิรินาถ  สีตะแกะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขอชัย
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปวริศา   กีรติสุขสกุล
 
1. นายนรงค์  ทองสุก
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1. เด็กชายประวุฒิ  วรรณตรง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ทองสลัด
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ใยสูบ
 
1. นางวิภารัตน์  ลัดดาหอม
2. นางอารีย์  หัวเขา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงพจมาศ  เค้าไธสง
2. นายภัทรพงษ์  ไชยมาต
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พลวงงาม
 
1. นางนภาพร  ประชุมพันธ์
2. นางไลลักษณ์  เดชมา