สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผำ 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุญปก
 
1. นางวิไลวัลย์  บุญเต็ม
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายพงศกร  นามเลิศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสำราญ  อินทรวิเชียร
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กชายกิตกร  ทองจันทร์
2. เด็กชายจีรวัฒน์  นาโควงศ์
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ราชสีห์ภูมิ
 
1. นายทวิทย์  ประริเตสังข์
2. นางลำพูน  ประริเตสังข์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 1. เด็กชายปริญญา  สถิตรัมย์
 
1. นายประสิทธิ์  สิงจานุสงค์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกา 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  บุญมี
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุญสงค์
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กหญิงสุนิสา  สานุสันต์
 
1. นายกมล  สัตย์ซื่อ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.32 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายชลภัทร  เทพวาที
2. เด็กชายภัทรพล  จำปาทอง
3. เด็กชายอนุชิต  สายวัน
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  จำปาทอง
2. นางสุกัญญา  สมรูป
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตึกชุม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ผาสุข
2. เด็กชายธีระพล  ร่มรุก
 
1. นายณสัณท์เพชร  แสนโยธา
2. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 1. เด็กชายฉันทพศ  ปัตตังถาโต
 
1. นายอุดมพร  ไตรศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขุมดิน 1. เด็กชายกนก  ประทุมวัน
2. เด็กชายกิตติพศ  สืบสอน
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหลาคำ
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วมรกต
5. เด็กชายจักรพันธุ์  บวรอมลรัตน์
6. เด็กชายจิรศักดิ์  นามน้อย
7. เด็กหญิงชฎาพร  เฉวียงวาด
8. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุนนท์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูหนองโอง
10. เด็กชายธีรศักดิ์  จำปาสี
11. เด็กหญิงประภัสสร  หมื่นขิณี
12. เด็กหญิงปราณปรียา  พุทธลา
13. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจหาญ
14. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูหนองโอง
15. เด็กชายวัชรินทร์  ช่อจำปา
16. เด็กชายศุภกฤต  สืบศรี
17. เด็กหญิงศุภิสรา  สมศรี
18. เด็กหญิงสมฤดี  ไชยสิทธิ์
19. เด็กหญิงอรัญญา  สุขประเสริฐ
20. เด็กชายเสกสรร  ภักดี
 
1. นางสาวมณีประภา  สกุลลักษณ์
2. นายยุทธภูมิ  มีพรหมดี
3. นายสุริยัน  จันทร์ส่องแสง
4. นางอุมาพร  พุทธลา
5. นางอุรา  เครือเนียม