สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงชนกนันท์   ฉิมกูล
 
1. นายกิจติ   ท่าทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 11 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายวิรชิต  สร้อยจิตร
2. เด็กชายสรวิชญ์  ยอดอริยทรัพย์
 
1. นายชัดชัย  สติมั่น
2. นายสมร  กะการดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตะโนน 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน    มะราชสีห์
2. เด็กหญิงพรรณิภา   ทองน้อย
3. เด็กหญิงวิมล    เดือนขาว
4. เด็กหญิงศิริพร    พระงาม
5. เด็กหญิงโสภิดา   บุญเยี่ยม
 
1. นายนิติวรรณ   แหวนอ่อน
2. นางอรทัย  แหวนอ่อน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงชุดาภา  ปัญญา
3. เด็กหญิงธิลดา  โฉลกดี
4. เด็กชายภฤศธร  สร้างนอก
5. เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสโสม
 
1. นางนุชนภา  เสาะพบดี
2. นางอัญชลี  บุญยงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโสน 1. เด็กหญิงพวงผกา  บุญตัว
 
1. นางสาวชฎาพร  ภุชงค์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงปาริชาติ   จังอินทร์
2. เด็กหญิงพัชฎาภรณ์    ผินกลาง
3. เด็กหญิงพัชริดา  บุญสิทธิ์
4. เด็กหญิงภัทราวดี   ปุ่มเทพ
5. เด็กหญิงภานุมาศ   ดัชถุยาวัตร
6. เด็กหญิงรัตติกาล   บุญสิทธิ์
7. เด็กหญิงวิภาดา   ดวงอาจ
8. เด็กหญิงวิยะดา   สาตสิน
9. เด็กหญิงหทัยกานต์  ชินรินทร์
10. เด็กหญิงอรยา   คำเสียง
 
1. นายทีปกร  เสาะหายิ่ง
2. นางบังอร  นันทรัตน์
3. นายเทอดทูล  ดงรังศรี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐิตา   จงกลาง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  กิจเจริญ
 
1. นางสาวพยอม  เสาธงทอง
2. นางสารีย์  ศิริ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายไกรวิทย์  ปะการัมย์
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  จันเขียว
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาแก้ว
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วิเชียรรัมย์
4. เด็กหญิงทิวาพร  แซ่เตียว
5. เด็กชายธราดล  บุญจิตต์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  เหลาพรม
7. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลาทอง
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  ทรัพย์มาก
9. เด็กชายวรท  วัดพิลา
10. เด็กหญิงวราพรรณ  ทองแม้น
11. เด็กหญิงศศิธร  อินธิสาร
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิสัยเกตุ
13. เด็กหญิงอทิตยา  อินทร์สะอาด
14. เด็กชายอิทธิชัย  ชูนาม
15. เด็กหญิงเนตรนภา  สุริยะ
 
1. นางกนกนิภา  สามาลย์
2. นางธารทิพย์  จูกระโทก
3. นายพนมพร  ชูเชิด
4. นายเกียรติศักดิ์  ทิพรักษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.66 เงิน 7 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  บุยะสัน
 
1. นางศันสนีย์  เกิดโภค
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กชายณัฐกุล   เรียงเงิน
2. เด็กชายธนวัฒน์   สีสุระ
3. เด็กหญิงธาริณี   ผาสุข
4. เด็กชายนรินทร์   ศรดอก
5. เด็กชายพีรพัฒน์   ใจกล้า
6. เด็กหญิงศศิประภา   เลิกม๊อก
7. เด็กหญิงอมรรัตน์    ถือชัย
8. เด็กหญิงอัญชลี   ภาสุดา
 
1. นางน้ำฝน   นามปัญญา
2. นายปภาวี  ศรีดางาม
3. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. นางสาวกชนิภา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองมาก
3. นางสาวกนกวรรณ  มั่งคั่ง
4. เด็กหญิงกนิฐา  ถูกจิตร
5. เด็กหญิงกรรณิการ์  สำราญใจ
6. เด็กชายกฤษดา  ระเมียดดี
7. นายกลวัชร  ศรีสด
8. เด็กหญิงกันตนา  บุญเยี่ยม
9. เด็กชายกิตติพงศ์  สีสุก
10. เด็กชายกิตติภูมิ  เรืองไกล
11. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมใจเรา
12. เด็กชายคำเที่ยง  ทองคำสุก
13. นายคำแสน  สีสุก
14. นางสาวจันยา  ศิริสุข
15. เด็กหญิงชื่นจิตร   คงชูศรี
16. นางสาวญาณิศา   อินสุชัย
17. เด็กหญิงฐิติวรดา  แสวงมี
18. เด็กชายณัฐพงษ์  อร่ามเรือง
19. เด็กชายณัฐพล  วังโคตรแก้ว
20. นายณัฐพล  บุญเสริม
21. เด็กหญิงดาริกา  ภูสูง
22. เด็กหญิงดารุณี  จันทร์เทศ
23. เด็กชายทรงศักดิ์  สมใจหวัง
24. นางสาวทัดดาว  หวังทางมี
25. เด็กหญิงทาริกา  ศิริสุข
26. เด็กหญิงทิติกา  อยู่ครบ
27. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   ชาวนา
28. นายธงชัย  ก่อแก้ว
29. เด็กชายธนพล  พลวงงาม
30. เด็กชายธีรภัทร  กมลบูรณ์
31. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทินมาธร
32. เด็กชายธีระศักดิ์  หงขวาง
33. เด็กหญิงนริศรา  ทองคำ
34. เด็กชายนันทวุฒิ  โพธิ์เจริญ
35. เด็กหญิงบุษบา  แช่มช้อย
36. เด็กหญิงบุหงา  สังเกตกิจ
37. เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์เพ็ญ
38. เด็กชายปริญญา  แซวประโคน
39. นายปัญญากร  ใยยอง
40. เด็กหญิงปานขวัญ  แช่มช้อย
41. เด็กชายพงษ์พัฒน์  กาหลง
42. เด็กชายพงษ์สุทร   หึกขุนทด
43. เด็กหญิงพนาวรรณ   ชมเหิม
44. เด็กหญิงพนิดา  อร่ามเรือง
45. เด็กหญิงพรชิตา  กมลบูรณ์
46. เด็กหญิงพรธิดา  มีชัย
47. เด็กหญิงพรพิมล  แสวงมี
48. เด็กหญิงพรสุดา  ปะนาประโคน
49. นางสาวพิกุล  ทองคำ
50. เด็กชายพิชัย  ปูประโคน
51. เด็กหญิงพิมพิไล  นันตะวงศ์
52. เด็กหญิงพิมพ์ภกา  บุญสวัสดิ์
53. นางสาวพิยตา  วังโคตรแก้ว
54. เด็กชายภราดร  กาหลง
55. เด็กหญิงรศนา  คำนึงชัย
56. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถือเหมาะ
57. นางสาวรุ่งนภา  ประดับศรี
58. เด็กหญิงลัดดา  จันประโคน
59. เด็กหญิงลัดดา  บูรณ์เจริญ
60. เด็กชายวรยศ  เหลือล้น
61. เด็กหญิงวรรณา  ทองคำสุก
62. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สายบุตร
63. เด็กหญิงวันนิสา  สามลา
64. เด็กหญิงวิภาดา  สาระมัย
65. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หาญสุด
66. เด็กชายศรันยู  สงวนนาม
67. เด็กหญิงศิริพร  ศรีพรม
68. เด็กหญิงศุภนิดา  แก้วสูงเนิน
69. เด็กหญิงศุภสุตา  บุญทา
70. เด็กชายสรศักดิ์  พลทำ
71. เด็กชายสันติภาพ  ทองนัด
72. เด็กชายสาธร  จงสูง
73. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงอุตส่าห์
74. เด็กหญิงสุพัตรา  ภิรมย์ไทย
75. เด็กชายสุรศักดิ์  เสริมผล
76. เด็กชายอดิศร  ภิรมย์ไทย
77. เด็กหญิงอธิตญา  ดงอุทิศ
78. เด็กหญิงอภิญญา   ถูกจิตต์
79. เด็กชายอภิสิทธิ์  เงางาม
80. เด็กหญิงอรทัย  เลิศสกุล
81. นางสาวอังคณา  คะเชนรัมย์
82. เด็กหญิงอังคณา  ทองคำสุก
83. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สามลา
84. เด็กหญิงอาทิตยา  หมายรอดดี
85. เด็กชายอานุภาพ  ศิริสุข
86. เด็กหญิงเกศแก้ว  ศิริสุข
87. เด็กหญิงเจนจิรา  จองอยู่
88. นายเจมศักดิ์  เข็มเอี่ยม
89. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ทนงใจ
90. เด็กชายเตชิต  ทนงตน
 
1. นายตำรา  ปาลสาร
2. นางสาวนัญญา  ชมหมื่น
3. นายบรรจบ  ศิริวัฒน์
4. นายบุญมี   บุญประสิทธิ์
5. นางพัฒยา  พรหมคุณ
6. สิบเอกภาณุมาศ  ศรีราม
7. นายยุทธศักดิ์  เสาเวียง
8. นางสาวสุภาวดี   สิริไสย
 
13 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์   เจ็กมุ้ง
2. เด็กชายสิทธิชัย   สกุลแก้ว
 
1. นายยุทธนา   สัมฤทธิ์ผ่อง
2. นายสุทัศน์  ทองอ้ม
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กชายชัชวาลย์  ช่องงาม
2. เด็กชายเมทิศ  เพชรรัตน์
 
1. นายปรีชา  ประเสริฐโส
2. นางภาลิดา  จันทร์สว่าง
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุระพล
2. เด็กชายเดชณรงค์  สุระพล
3. เด็กชายเดชานนท์  นวนศรี
 
1. นายบุญเกิด  กองสุข
2. นายศักดิ์ชัย  พิศวงค์
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  เล็งหา
2. เด็กชายวิชัย  สตาเจริญ
 
1. นายชาญวิชชญ์  ใจดี
2. นางวิริยา  ใจดี