สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. นายชาญณรงค์  สียางนอก
2. นางสาวชุติกาญจน์  ไชยโคตร
3. เด็กชายชุติมันต์  สีอัดชา
4. นางสาวดารากรณ์  แสนมี
5. เด็กชายธีรนัย  บวกกระโทก
6. นางสาวปวีณา  ทิพย์วรรณ
7. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คันโททอง
8. นางสาวรสริน  วงศ์สามารถ
9. นางสาวรุ่งทิวา  ตองติดรัมย์
10. นายฤทธิไกร  เคียนศรี
11. เด็กหญิงวรัญญา  ชารีวงศ์
12. เด็กชายวัฒนา  หัดโนนตุ่น
13. นางสาววิภาวรรณ  ทศดอน
14. นางสาวศิไรรัตน์  ตะโหนด
15. เด็กหญิงศุภนุช  บุญยิ่ง
16. เด็กชายสุทธิพงษ์  จำรัสจิตร
17. เด็กหญิงสุวีรยา  แก้วก่ำ
18. นางสาวอรรศราพรรณ  จอดนอก
19. นางสาวอารยา  รัตเนตร
20. เด็กชายไชยยา  แก้วชาตรี
 
1. นางบุษบา  วงศ์จารย์
2. นางสาวปิยนุช  ภูมาศ
3. นายวิทยา  นาศฤงคาร
4. นางสาววิไลลักษณ์  สารธิราช
5. นางสาวอินทิรา  ศักดาพิทักษ์
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปราบราบ
2. เด็กชายพงพิพัฒน์  พะชะ
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองแห้ว
 
1. นายนวพล  หล้าบุตรศรี