สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตั้งอมรสิทธิชัย
 
1. นางกาญจนา  กมุทโยธิน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. นางสาวภานุมาศ  สมครอง
2. นายราชสิทธิ์  สามิภักดิ์
3. นายสุธน  คงปราโมทย์
 
1. นางสาวสุพร  ทองดี
2. นายหัสชัย  สะอาด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชวิศา  เพียรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภษร  สุนธนนท์
3. เด็กหญิงนาราภัทร  นาขวัญ
4. เด็กชายปิยพัชร์  โกฉัยพัฒน์
5. เด็กหญิงเลิศบุตรี  เวชศาสตร์
 
1. นางจินตนา  เครือผือ
2. นางจินตนา  บำรุงสวน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายวทันยู  เล็กเจริญ
2. เด็กหญิงวาสนา  พนารักษ์
3. เด็กชายสถาพร  ศรีวัง
4. เด็กชายสิริโรจน์  ชำนาญศิลป์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ทวีศักดิ์
 
1. นางสาวมาลินี  หมื่นไวย์
2. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกริชเพชร  ยงยุทธ
 
1. นายณัฐพงษ์  วงษ์แก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 4 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชนมน  บุญเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประภาโส
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณภัทร  รักความชอบ
 
1. นางสาวสุธีรา   พลรักษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  อังศุสิงห์
 
1. นายปราโมทย์  โพธิผล
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงไพรินทร์  คำโฮม
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงพีรนุช  ย้อย
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.77 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายธีรเมธ  จุ้ยสมบูรณ์
2. เด็กหญิงบุสรารัตน์  อินพึ่ง
 
1. นางสาวณัฐชนก  เหล็กดี
2. นางวัชรินทร์  ชูเนตร
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายณัฐพล  ภู่บังบอน
2. เด็กชายศุทธวีร์  มะสุนสืบ
 
1. นางสาวณัฐชนก   เหล็กดี
2. นางวัชรินทร์  ชูเนตร
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรานนท์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมา
2. นางศิริรัตน์  กิจชล
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  การบุญ
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กหญิงวรรณา  ชาวโคตร
 
1. นางกวินนาถ  คำทุมไสย
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.99 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายกิตติ  เต็มภักดี
 
1. นางสาวสมคิด  อยู่จำเนียร
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.66 ทอง 12 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายชาคริต  จันทมิตร
2. เด็กหญิงชุลีพร  แซ่อั๊ง
3. เด็กชายนครินทร์  ภูเป้ว
4. เด็กชายพีรวุฒิ  ลือปือ
5. เด็กชายอนุศักดิ์  แสงสุรีย์พรชัย
6. เด็กหญิงอรษา  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  นามหนวด
2. นางธนพร  งามระยับ
3. นายพรณรงค์  ทรัพย์คง
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรานนท์
2. เด็กชายธนัชพร  ก่ำสามเรือน
3. เด็กชายธีรพัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมา
2. นายวรชัย  โคตะมา