สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75.83 เงิน 10 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. นางสาวธัญญารัตน์  บุญเหลือ
 
1. นายธนกฤต  นิยมวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงชาลิสา  วงรักษ์
2. เด็กหญิงประภาสิริ  เดิมบางปิด
3. เด็กหญิงสุพัตรา  วะสิโน
 
1. นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์
2. นายแดนชัย  คุ้มวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงธนภัทร  คามบุตร
2. เด็กหญิงนลิตา  เมืองเขต
3. เด็กหญิงศุภิสรา  กฤตกนกทวีสุข
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุตะวัน
2. เด็กหญิงรติมา  เสามั่น
 
1. นางนงลักษณ์  รัตนวาร
2. นายสุรไกร  พูนสังข์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายชญานนท์  ไชยราช
2. เด็กชายชาญชัย  สุดสังข์
 
1. นางสาวพชรพร  ธรรมวิญญู
2. นายไพศาล  ผลนิยม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แสนเจริญ
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  น่านโพธิ์ศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข
2. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงจินตนา  ภูทอนธง
2. เด็กหญิงนภัสชล  เกตุกันต์
 
1. นางนิภาพร  อักษรดี
2. นางวิไล  เกตุกัญญา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงชาลินี  นวลศรี
2. เด็กหญิงวรรณพร  บุหรี่ทอง
 
1. นางจีราภรณ์  พรมสวัสดิ์
2. นางสาวยุพา  ทองเรือง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สังข์ขาว
2. เด็กหญิงกรรณิกา   เซ็งปั่น
3. เด็กหญิงกัญชพร   ไชยเสวนา
4. เด็กชายจักรภพ    โภชาดม
5. เด็กหญิงจันทกานต์   นาน่องโกรน
6. เด็กหญิงชนิตา   บรรเทาวงษ์
7. เด็กหญิงญาณิศา   แก่นจันทร์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประจำกิจ
9. เด็กหญิงทิพย์อาภา   จันทร์ไทย
10. เด็กชายธนกฤต    สุขสิงห์
11. เด็กชายธนวัฒน์    สืบพันธ์
12. เด็กหญิงบุญรัตน์   กำเนิดทรัพย์
13. เด็กหญิงปฐมาวดี   สุดประเสริฐ
14. เด็กหญิงพัชรีพร  สุดประเสริฐ
15. เด็กหญิงศรัณยา   ประจำกิจ
16. เด็กหญิงสุชานันท์   สุขคง
17. เด็กหญิงสุชาวดี   สุพรรณวงษ์แก้ว
18. เด็กหญิงสุมาลี   ใจยะลิ
19. เด็กหญิงอภิชญา   บำรุงกิจ
20. เด็กหญิงโสภิดา   ศิริมาลย์
 
1. นายนพดล  แตงฉ่ำ
2. นางนิรมล  ผลิพืช
3. นางบุญลือ  ลอยศักดิ์
4. นางสาววันเพ็ญ  จันทร์ภิรมย์
5. นางสาวสัมฤทธิ์  ใจสุทธิ
6. นางสุขสม  แสนเสนาะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 12 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. นางสาววราภรณ์  บุญเถื่อน
2. นางสาววริษา  มิ่งมีไชย
3. นางสาวศศิอาภา  คุณานุช
4. นางสาวศิรินันท์  เชิดชู
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วนิวงค์
 
1. นางอังคณา  หมอนทอง
2. นายเทวินทร์  พิศวง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 70.83 เงิน 11 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ติงชาติ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เพชรแสง
3. เด็กชายทศพล  เจือจันทร์
4. เด็กชายธนชิต  เฉียงเหนือ
5. เด็กชายบวรพจน์  ทับหิรัญ
6. เด็กหญิงศุภลัคน์  อุตตา
7. เด็กชายสิทธิชัย  รอบคอบ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  สง่างาม
9. เด็กชายโชคชัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นายพงศกร  ครองศิริ
2. นางสาวสุริยา  บัวสาย
3. นางสาวอรุณี  ขอปล้องกลาง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วังสันต์
2. เด็กหญิงประภาพร  แดนทอง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สายสมร
4. เด็กชายศิระศักดิ์  หน่อสง่า
5. เด็กหญิงไอรดา  ชอบชน
 
1. นายพงศกร  ครองศิริ
2. นางสาวอรุณี  ขอปล้องกลาง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เมืองจันทึก
2. เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรังษี
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุศรี
 
1. นางสาวพัชรี  เชื้อคำเพ็ง
2. นางอารี  มาลาทอง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชวนสวัสดิ์
 
1. นายดนัย  ชาติศรี
2. นางสาวปิยนุช  แสงนาค
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกนกกร  บุตตจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อ่ำอินทร์
 
1. นายดนัย  ชาติศรี
2. นางสาวนันทนิตย์  อริยสัจ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงบุญยาพร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงประภาขวัญ  วงศ์เสาร์
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  สุขเลิศ
 
1. นางธัญญรัตน์  อินอ่วม
2. นางสาวรัชนิกร  บรรเทาวงษ์
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แปงนาค
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กลำภักดิ์
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำภู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.8 ทอง 9 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  แสงผึ้ง
 
1. นางสาวกฤษฎา  สนิท
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.66 เงิน 5 โรงเรียนวัดเกาะจิก 1. เด็กหญิงวรัชยา  บำเรอรวย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เหล่าเจริญ
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน 5 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายณัฐพล  ทองบือ
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
22 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายสดใส  สุขโข
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อรุณโชติ
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
2. นางสาวน้ำฝน  ประมวลทรัพย์
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงดลฤทัย   คำแสน
2. เด็กชายบัญชา   เศรษฐี
 
1. นางสาวกฤษฎา   สนิท
2. นางปราณี   ไชยนุวัติ
 
24 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   ผันผาย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ครองวงษ์
3. เด็กชายพงศ์ธร   เงินถม
4. เด็กชายพีรเดช   ปกคลุม
5. เด็กหญิงศศิภา   ทับทิมศรี
6. เด็กหญิงสุนิษา   ประทุมทอง
7. เด็กหญิงเกศรา   ถ้วนวงษ์
 
1. นางสมร   ไชยพงษ์
2. นายสุรพล   ไชยพงษ์
3. นางสาวอรทัย   เวียงแก้ว
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กชายปฏิพล  พรายแก้ว
2. เด็กชายปิยะราช  จะรึกรัมย์
3. เด็กชายพลพิรัตน์  เทพจันอัฒน์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปาธิสุทธิ์
 
1. นางพรรณิภา  จำหน่ายผล
2. นางสาววัชรา  ประมวญ
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วก่า
2. เด็กหญิงพรรณี  คำสัตย์
3. เด็กหญิงวิสา  กันเถา
 
1. นายจำรัส  แก้วงาม
2. นายพีรพงศ์   ประสาร