สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กหญิงชาลิสา  วงรักษ์
2. เด็กหญิงประภาสิริ  เดิมบางปิด
3. เด็กหญิงสุพัตรา  วะสิโน
 
1. นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์
2. นายแดนชัย  คุ้มวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงธนภัทร  คามบุตร
2. เด็กหญิงนลิตา  เมืองเขต
3. เด็กหญิงศุภิสรา  กฤตกนกทวีสุข
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แสนเจริญ
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  น่านโพธิ์ศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุข
2. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกนกกร  บุตตจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อ่ำอินทร์
 
1. นายดนัย  ชาติศรี
2. นางสาวนันทนิตย์  อริยสัจ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงบุญยาพร  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงประภาขวัญ  วงศ์เสาร์
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  สุขเลิศ
 
1. นางธัญญรัตน์  อินอ่วม
2. นางสาวรัชนิกร  บรรเทาวงษ์
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทับช้าง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แปงนาค
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กลำภักดิ์
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำภู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา  พิทักษา
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.8 ทอง 9 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  แสงผึ้ง
 
1. นางสาวกฤษฎา  สนิท
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายสดใส  สุขโข
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อรุณโชติ
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
2. นางสาวน้ำฝน  ประมวลทรัพย์
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงดลฤทัย   คำแสน
2. เด็กชายบัญชา   เศรษฐี
 
1. นางสาวกฤษฎา   สนิท
2. นางปราณี   ไชยนุวัติ
 
11 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   ผันผาย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ครองวงษ์
3. เด็กชายพงศ์ธร   เงินถม
4. เด็กชายพีรเดช   ปกคลุม
5. เด็กหญิงศศิภา   ทับทิมศรี
6. เด็กหญิงสุนิษา   ประทุมทอง
7. เด็กหญิงเกศรา   ถ้วนวงษ์
 
1. นางสมร   ไชยพงษ์
2. นายสุรพล   ไชยพงษ์
3. นางสาวอรทัย   เวียงแก้ว
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วก่า
2. เด็กหญิงพรรณี  คำสัตย์
3. เด็กหญิงวิสา  กันเถา
 
1. นายจำรัส  แก้วงาม
2. นายพีรพงศ์   ประสาร