สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75.83 เงิน 10 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. นางสาวธัญญารัตน์  บุญเหลือ
 
1. นายธนกฤต  นิยมวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดพังงอน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุตะวัน
2. เด็กหญิงรติมา  เสามั่น
 
1. นางนงลักษณ์  รัตนวาร
2. นายสุรไกร  พูนสังข์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายชญานนท์  ไชยราช
2. เด็กชายชาญชัย  สุดสังข์
 
1. นางสาวพชรพร  ธรรมวิญญู
2. นายไพศาล  ผลนิยม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สังข์ขาว
2. เด็กหญิงกรรณิกา   เซ็งปั่น
3. เด็กหญิงกัญชพร   ไชยเสวนา
4. เด็กชายจักรภพ    โภชาดม
5. เด็กหญิงจันทกานต์   นาน่องโกรน
6. เด็กหญิงชนิตา   บรรเทาวงษ์
7. เด็กหญิงญาณิศา   แก่นจันทร์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประจำกิจ
9. เด็กหญิงทิพย์อาภา   จันทร์ไทย
10. เด็กชายธนกฤต    สุขสิงห์
11. เด็กชายธนวัฒน์    สืบพันธ์
12. เด็กหญิงบุญรัตน์   กำเนิดทรัพย์
13. เด็กหญิงปฐมาวดี   สุดประเสริฐ
14. เด็กหญิงพัชรีพร  สุดประเสริฐ
15. เด็กหญิงศรัณยา   ประจำกิจ
16. เด็กหญิงสุชานันท์   สุขคง
17. เด็กหญิงสุชาวดี   สุพรรณวงษ์แก้ว
18. เด็กหญิงสุมาลี   ใจยะลิ
19. เด็กหญิงอภิชญา   บำรุงกิจ
20. เด็กหญิงโสภิดา   ศิริมาลย์
 
1. นายนพดล  แตงฉ่ำ
2. นางนิรมล  ผลิพืช
3. นางบุญลือ  ลอยศักดิ์
4. นางสาววันเพ็ญ  จันทร์ภิรมย์
5. นางสาวสัมฤทธิ์  ใจสุทธิ
6. นางสุขสม  แสนเสนาะ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 12 โรงเรียนวัดบางกะไชย 1. นางสาววราภรณ์  บุญเถื่อน
2. นางสาววริษา  มิ่งมีไชย
3. นางสาวศศิอาภา  คุณานุช
4. นางสาวศิรินันท์  เชิดชู
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วนิวงค์
 
1. นางอังคณา  หมอนทอง
2. นายเทวินทร์  พิศวง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 70.83 เงิน 11 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ติงชาติ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เพชรแสง
3. เด็กชายทศพล  เจือจันทร์
4. เด็กชายธนชิต  เฉียงเหนือ
5. เด็กชายบวรพจน์  ทับหิรัญ
6. เด็กหญิงศุภลัคน์  อุตตา
7. เด็กชายสิทธิชัย  รอบคอบ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  สง่างาม
9. เด็กชายโชคชัย  สุขสวัสดิ์
 
1. นายพงศกร  ครองศิริ
2. นางสาวสุริยา  บัวสาย
3. นางสาวอรุณี  ขอปล้องกลาง
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.66 เงิน 5 โรงเรียนวัดเกาะจิก 1. เด็กหญิงวรัชยา  บำเรอรวย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เหล่าเจริญ
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.33 เงิน 5 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายณัฐพล  ทองบือ
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ