สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายสดใส  สุขโข
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อรุณโชติ
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
2. นางสาวน้ำฝน  ประมวลทรัพย์
 
2 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กหญิงดลฤทัย   คำแสน
2. เด็กชายบัญชา   เศรษฐี
 
1. นางสาวกฤษฎา   สนิท
2. นางปราณี   ไชยนุวัติ
 
3 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   ผันผาย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ครองวงษ์
3. เด็กชายพงศ์ธร   เงินถม
4. เด็กชายพีรเดช   ปกคลุม
5. เด็กหญิงศศิภา   ทับทิมศรี
6. เด็กหญิงสุนิษา   ประทุมทอง
7. เด็กหญิงเกศรา   ถ้วนวงษ์
 
1. นางสมร   ไชยพงษ์
2. นายสุรพล   ไชยพงษ์
3. นางสาวอรทัย   เวียงแก้ว