สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอินทุอร  วรวงษ์
 
1. นางสมบัติ   วงคำใหญ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 1. เด็กชายประธาน  ขวัญสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิมผกา  แก้วเขียว
 
1. นางศศิธารี  จันทร์โสม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 12 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงถิรดา  ชาวชุมนุม
 
1. นายกรวิทย์  ปาระแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายณัฐวัตร  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายคมสัน  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74.83 เงิน 10 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  ท้าวพา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีจันทรา
3. เด็กหญิงธัญญาริญ  สีเทา
4. เด็กชายสหรัฐ  พลขาง
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงคำจันทร์
 
1. นางสาวนิภาพร  ธนูทอง
2. นางสาวบุษบา  คำขวา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. นางสาวทัดชา  เที่ยงกระโทก
2. นางสาวพรชิตา  ชาฎา
 
1. สิบเอกวีระ  สุวรรณโค
2. นายสุระชัย  คำภิหนู
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  มาตรา
2. เด็กหญิงไอวรินทร์  ศรีโยจารย์
 
1. สิบเอกวีระ  สุวรรณโค
2. นายสุระชัย  คำภิหนู
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงปิยะนุช  สร้อยนายาง
2. เด็กหญิงพรทิตา  พรมไตร
3. เด็กหญิงวนิดา  บุตรวงษ์
4. เด็กหญิงวิรดี   ศรีสมุทร
5. เด็กหญิงศิรัตน์ดา  บุญสีคำ
6. เด็กหญิงสุมาลี  ดวงจิตร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ชมชื่น
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงศ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงนริศราพร  สีดาวงศ์
2. นายศุภชัย  สุขเพีย
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บงสิมมา
 
1. นางละเอียด  ชาวกำแพง
2. นางสาวสุวรรณา  เขียวอาสา
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุนรกุมภ์
2. เด็กชายโชคดี  ภูแลนภู่
 
1. นางลักษณาวดี  เวียงแสง
2. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เสนาไทย
2. เด็กชายภัคพงค์  ชาอุ่น
 
1. นางสาวนิภาพร  วิเศษฤทธิ์
2. นางวันเพ็ญ   ธานีวรรณ
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายรังสรรค์  คำเครื่อง
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีเทศ
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
2. นางสาวแสงอรุณ  วงษาเนาว์
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกัลยา   นาสิงคาน
2. เด็กหญิงชลดา   พลเขตต์
3. เด็กหญิงปิยรัชณี   ซันติโก
 
1. นางกนกพร  เสนาดี
2. นายอัครเดช  หลวงน้อย