สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมหวล
2. เด็กหญิงมุธิตา  นันทะพันธ์
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงนันธิกา  ปานมณี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ปลอดโปร่ง
 
1. นางลำใย  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางวิชดา  คงคา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 86.5 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนัชชา  กองกาย
2. เด็กหญิงฐาปณีย์  มณีโชติ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  โลมะบรรณ์
4. เด็กชายธิติพัทธ์  อุมิสา
5. เด็กหญิงบงกช  ทัศนา
6. เด็กหญิงบุษกร  ดวงพรมทอง
7. เด็กหญิงปีย์วรา  เปรมอมรกิจ
8. เด็กชายปุณณวิชญ์  แม้นทอง
9. เด็กหญิงมณฑกานต์  ปวริศ
10. เด็กชายรติภูมิ  คำอ้น
11. เด็กชายรักสกุล  เอี่ยมสำอางค์
12. เด็กชายวิทวัฒน์  อ่อนเอิง
13. เด็กชายวิทวิทย์  อ่อนเอิง
14. เด็กหญิงเปรมมิกา  ด่านสวัสดิ์
15. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ด่านสวัสดิ์
 
1. นายจุมพล  สมภาค
2. นางสาวพัสสมน  วงษ์ทองดีพสุ
3. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
4. นางสาววิไลลักษ์  มั่งสมบูรณ์
5. นางสาวเยาวลักษณ์  จำปาทิพย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายพศวีร์  แสนหิรัณย์
2. เด็กหญิงวริศรา  สวนทรัพย์
 
1. นายชาติชาย  เกิดธรรม
2. นางอัมพร  บำเพ็ญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ไสวิเศษ
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เพชรประสม
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงอรุณศิริ  ศรีชื่น
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 76.2 เงิน 9 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงชุลีกร  สุขเลี้ยง
2. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ทองใบ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลิ่นคำดี
4. เด็กหญิงศรัณยา  โพธิ์เกตุ
5. เด็กหญิงอรุณศิริ  ศรีชื่น
6. เด็กหญิงอลิสา  อาจหาญ
7. เด็กหญิงเอื้อมพร  พงษ์เทศ
8. เด็กหญิงไพลิน   ปานโต
 
1. นายจิรศักดิ์  ร่มแสง
2. นางนิศากร  ยาไทย
3. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายฉัตรปวีร์   วงษ์เขียว
2. เด็กชายนฤบดินทร์   ตราประยูร
 
1. นางสาวปาริชาติ  กิตติมาสกุล
2. นางสาวลักษณ์ศิริ  เกตุงาม
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายปารเมศ  คงอ่อน
 
1. นางประยงค์  ม่วงชุม
2. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงนริศรา  ใหญ่โต
2. เด็กหญิงศิริพร  ประเทือง
3. เด็กชายเทวพล  อินทร์ถาวร
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
2. นายพรชัย  บุญรื่น
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงปัณณพร  เจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงพลอยตะวัน  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงภูริชญา  แสงทอง
 
1. นางสาวพนิตา  เฉลิมชัย
2. นายภราดร  นันทารัมภ์
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.33 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายศุภกร   เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.5 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรายุ  ไขขุนทด
2. เด็กชายศุภกร   เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธีรพิชญ์   วิชชุเกรียงไกร
2. เด็กชายปิยะชาติ  ศรีทรง
3. เด็กชายรชต   รัตนโสม
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง