สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมหวล
2. เด็กหญิงมุธิตา  นันทะพันธ์
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 86.5 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนัชชา  กองกาย
2. เด็กหญิงฐาปณีย์  มณีโชติ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  โลมะบรรณ์
4. เด็กชายธิติพัทธ์  อุมิสา
5. เด็กหญิงบงกช  ทัศนา
6. เด็กหญิงบุษกร  ดวงพรมทอง
7. เด็กหญิงปีย์วรา  เปรมอมรกิจ
8. เด็กชายปุณณวิชญ์  แม้นทอง
9. เด็กหญิงมณฑกานต์  ปวริศ
10. เด็กชายรติภูมิ  คำอ้น
11. เด็กชายรักสกุล  เอี่ยมสำอางค์
12. เด็กชายวิทวัฒน์  อ่อนเอิง
13. เด็กชายวิทวิทย์  อ่อนเอิง
14. เด็กหญิงเปรมมิกา  ด่านสวัสดิ์
15. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ด่านสวัสดิ์
 
1. นายจุมพล  สมภาค
2. นางสาวพัสสมน  วงษ์ทองดีพสุ
3. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
4. นางสาววิไลลักษ์  มั่งสมบูรณ์
5. นางสาวเยาวลักษณ์  จำปาทิพย์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายพศวีร์  แสนหิรัณย์
2. เด็กหญิงวริศรา  สวนทรัพย์
 
1. นายชาติชาย  เกิดธรรม
2. นางอัมพร  บำเพ็ญ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เพชรประสม
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงอรุณศิริ  ศรีชื่น
 
1. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงนริศรา  ใหญ่โต
2. เด็กหญิงศิริพร  ประเทือง
3. เด็กชายเทวพล  อินทร์ถาวร
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
2. นายพรชัย  บุญรื่น
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงปัณณพร  เจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงพลอยตะวัน  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงภูริชญา  แสงทอง
 
1. นางสาวพนิตา  เฉลิมชัย
2. นายภราดร  นันทารัมภ์
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.33 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายศุภกร   เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.5 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรายุ  ไขขุนทด
2. เด็กชายศุภกร   เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธีรพิชญ์   วิชชุเกรียงไกร
2. เด็กชายปิยะชาติ  ศรีทรง
3. เด็กชายรชต   รัตนโสม
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ