สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อำนาจเจริญ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78.8 เงิน 12 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  อารีสนั่น
2. เด็กหญิงนราภรณ์  สุดตา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัดร้าย
4. เด็กหญิงสิรินทรา  สีหารัตน์
5. เด็กหญิงอารียา  จำปาโท
 
1. นายยงยุธ  หินอ่อน
2. นางอารยา  บุญเลิศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงจิตรา  ป้องพันธ์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สีทน
3. เด็กหญิงมิ่งพร  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงอาภาพร  ต้นแก้ว
5. เด็กหญิงอารียา  ต้นแก้ว
 
1. นางช่อผกา  ศรีทอง
2. นายสมิทธิ์  โสมรักษ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 1. เด็กชายปฏิญาณ  บุญธรรมมา
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  นารีนุช
 
1. นายดีไกร  แก้วโท
2. นายธเนศ  สนธิหา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. เด็กหญิงปริตตรา  ช่างทอง
2. เด็กหญิงผกาแก้ว  กาญจนสิงห์
 
1. นายบุญเพ็ง  เสสแสงศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กหญิงมยุรี    โทริพันธ์
 
1. ดร.คันธทรัพย์   ชมพูพาทย์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงจิราภา  ไกยกิจ
2. เด็กหญิงธิดา  คำศรี
3. เด็กหญิงนิจจารีย์  ไชยเลิศ
4. เด็กหญิงนิตติยา  สุริวงค์
5. เด็กหญิงปริมประภา  ถามะพันธ์
6. เด็กหญิงพรเจริญ  คณาสาร
7. เด็กหญิงวิชุลดา  วงศ์แก่น
8. เด็กหญิงสิริพัดชา  พัฒนา
9. เด็กหญิงสุธิดา  คันทะจันทร์
 
1. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
2. นางสาวภัทราวรรณ์  แสงพันธุ์
3. นายสมหวัง  สินชู
4. นางอุไร  กาตีวงศ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 1. เด็กชายจิตรกร  จอมใจ
2. เด็กชายธนบดี  ทาจันทร์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทางนที
4. เด็กชายภาติยะ  รสผักแว่น
5. เด็กชายรพีพัฒน์  รัตนศรี
6. เด็กชายวีรชิต  สิมุฒิ
 
1. นางนภาลัย  เจตนา
2. นางนราวดี  เศรษฐาวงศ์
3. นายเด่น  พุทธิเฉลิมชัย
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพล  จำปานนท์
2. เด็กชายธีรภัทร์  จุลศรี
3. เด็กชายไตรภพ  สัจธรรม
 
1. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
2. นายพีรเดช  บาระมี
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นางธนาภรณ์  สินเติม
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายจรัญ  พิมเสน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จำปา
3. เด็กหญิงวันวิษา  ปาตะสี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  หาวงค์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  สายวร
6. เด็กหญิงอมราวดี  เกษมสุข
 
1. นายศุภกร  สายสุด
2. นางอภัยพัก  หินอ่อน
3. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  มณเทียน
2. เด็กชายนนทวัฒน์  วรรณะพิมพ์
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  โพธารินทร์
4. เด็กหญิงพัชรา  ปัตถาลี
5. เด็กหญิงพัชรี  วรรณทอง
6. เด็กหญิงศิรินทรา  คำภา
 
1. นางสาวณัฐธิณี  บุญมาศ
2. นางอภัยพัก  หินอ่อน
3. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 7 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงสุธิตา  พันธุ์ชาติ
 
1. นางสาวบังอร  โพธิจันทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์  นานวลคำ