สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี 1. เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
 
1. นางอิสราภรณ์   ปริปุรณะ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายปรัชญา  ผาภูธร
2. เด็กชายภัทรกร  นวมขุนทด
3. เด็กชายภาคิน  ดีโท
 
1. นายประครอง  ระติเดช
2. นางสาวสุภาพร  ชาญฉลาด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ภักดีศรีทอน
 
1. นางสาวทัศนีย์  บำรุงภักดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กชายปานเทพ  อดทน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เจิมกระแจะ
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางสุนารี  พนมศักดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.334 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกชพร  หน่ายโย
2. เด็กชายธรรณกร  สุวัตถุดี
 
1. นางธนิดา  ปุณประเสริฐ
2. นางสาวศริยา  สิทธิวงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายกิตติชัย  สารีโท
 
1. นายประทวน  เสนาะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายนรวีร์  ดีทรวง
 
1. นายประทวน  เสนาะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บำรุงภักดิ์
 
1. นายมนตรี  แจ่มศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกอแก้ว  สุพมูล
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  วงษา
3. นางสาวจรัสศรี  เชษฐดิลก
4. เด็กชายจักรพงษ์  ศิริโส
5. เด็กหญิงจิรประภา  ไชยหาญ
6. เด็กหญิงจิรภัทร์  สุภาแก้ว
7. นางสาวจิราวรรณ  ศรีสาวแห่
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  หมู่จันทร์
9. เด็กหญิงช่อผกา  อาลัย
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  มีขำ
11. นายณัฐพล  เครือทรัพย์ถาวร
12. นางสาวณัฐมล  แก่นแก้ว
13. นายณัฐวุฒิ  จิตรสะดวก
14. นายณัฐวุธ  บุญรัตน์
15. นางสาวดาราพร  อ่อนสุวรรณ
16. นายทักษิณ  ศรีพันดอน
17. นายธีรภัทร  จิตรสมัคร
18. นายนพเก้า  ไชยประเสริฐ
19. นางสาวปิยาภรณ์  ประเทศสิงห์
20. นางสาวพนิดา  พรหมมา
21. เด็กหญิงภารดา  เพ็งแก่นท้าว
22. นายภิเษก  เครือด้วง
23. นางสาวมณีพัชร  โสดา
24. นางสาวมัณฑนา  นารี
25. นายวุฒิไกร  วิเศษยา
26. เด็กชายศิวากฤษ  ฉัตรธัญญภัค
27. เด็กหญิงสร้อยผกา  จันทราคีรี
28. นายสิทธิศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์เต็ม
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลอาวุธ
31. นางสาวสุปรียา  ทองยุทธ
32. เด็กชายสุวัฒน์  สุขประเสริฐ
33. เด็กชายอดิศักดิ์  ไกรเภท
34. เด็กชายอธิคุณ  ฉัตรปวีเดช
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีอ่อนแสง
36. เด็กหญิงอาภาภรณ์  พรหมแก้วมา
37. นางสาวเจนจิรา  ชูแก้ว
38. นายเดชฤทธิ์  สรชัย
39. นายเศรษฐา  พงศ์นิธิตระกูล
40. เด็กชายโชติรัตน์  แถวจัตุรัส
 
1. จ.ส.อ.จตุพร  ประยูรเจริญ
2. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
3. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
4. นางพัฒนียา  พัดประดิษฐ
5. นางวีณา  ทวีนันท์
6. นางอนุรักษ์  ศรีระโส
7. นางสาวอรรถยา  โกกิลานันท์
8. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 71.9 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงธรรมวิสาข์  จันแดง
 
1. นางฉวีวรรณ  สุรเสรีวงษ์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84.65 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงปภัสสร  ธาตุไพบูลย์
2. เด็กหญิงศิรินาถ  สีโรรจน์
3. เด็กชายศุภกรณ์  บุตรวงษ์
 
1. นายกำพล  บุตรธนู
2. นางนันทพร  บุตรธนู
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นายณัฐพัชร  ธงชัย
2. นายสหรัฐ  เหมะธุลิน
 
1. นางศุภกานต์  บุญเดช
2. นางสุมาลี  ใจดี
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทรวงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร  โคตะคำ
3. เด็กชายพรภวิทย์  วิชัยวงษ์
 
1. นายอาคม  แก้วเจริญ
2. นางเพ็ญศรี  แก้วเจริญ