สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายนรวีร์  ดีทรวง
 
1. นายประทวน  เสนาะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกอแก้ว  สุพมูล
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  วงษา
3. นางสาวจรัสศรี  เชษฐดิลก
4. เด็กชายจักรพงษ์  ศิริโส
5. เด็กหญิงจิรประภา  ไชยหาญ
6. เด็กหญิงจิรภัทร์  สุภาแก้ว
7. นางสาวจิราวรรณ  ศรีสาวแห่
8. เด็กหญิงจิราวรรณ  หมู่จันทร์
9. เด็กหญิงช่อผกา  อาลัย
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  มีขำ
11. นายณัฐพล  เครือทรัพย์ถาวร
12. นางสาวณัฐมล  แก่นแก้ว
13. นายณัฐวุฒิ  จิตรสะดวก
14. นายณัฐวุธ  บุญรัตน์
15. นางสาวดาราพร  อ่อนสุวรรณ
16. นายทักษิณ  ศรีพันดอน
17. นายธีรภัทร  จิตรสมัคร
18. นายนพเก้า  ไชยประเสริฐ
19. นางสาวปิยาภรณ์  ประเทศสิงห์
20. นางสาวพนิดา  พรหมมา
21. เด็กหญิงภารดา  เพ็งแก่นท้าว
22. นายภิเษก  เครือด้วง
23. นางสาวมณีพัชร  โสดา
24. นางสาวมัณฑนา  นารี
25. นายวุฒิไกร  วิเศษยา
26. เด็กชายศิวากฤษ  ฉัตรธัญญภัค
27. เด็กหญิงสร้อยผกา  จันทราคีรี
28. นายสิทธิศักดิ์  ฤกษ์รัตนประทีป
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์เต็ม
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลอาวุธ
31. นางสาวสุปรียา  ทองยุทธ
32. เด็กชายสุวัฒน์  สุขประเสริฐ
33. เด็กชายอดิศักดิ์  ไกรเภท
34. เด็กชายอธิคุณ  ฉัตรปวีเดช
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีอ่อนแสง
36. เด็กหญิงอาภาภรณ์  พรหมแก้วมา
37. นางสาวเจนจิรา  ชูแก้ว
38. นายเดชฤทธิ์  สรชัย
39. นายเศรษฐา  พงศ์นิธิตระกูล
40. เด็กชายโชติรัตน์  แถวจัตุรัส
 
1. จ.ส.อ.จตุพร  ประยูรเจริญ
2. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
3. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
4. นางพัฒนียา  พัดประดิษฐ
5. นางวีณา  ทวีนันท์
6. นางอนุรักษ์  ศรีระโส
7. นางสาวอรรถยา  โกกิลานันท์
8. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา