สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงเรือง 1. เด็กหญิงจินตนา  แก้วศิลา
 
1. นางสาวมัณฑนา   พันธ์ประสิทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายวันชัย  แกะมา
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายธนพนธ์  มะนัส
 
1. นายศักดิ์สยาม  เพ็ชรแพง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 86.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงกรพิน  อินทร์อุดม
2. เด็กหญิงกานดา  ระวะใจ
3. เด็กหญิงธนันดา  โพธิญาณ์
4. เด็กหญิงนริศรา  โคตรเสนา
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจธรรม
6. เด็กหญิงพรนิภา  เทวี
7. เด็กหญิงภัทรสพร  นาคเสน
8. เด็กชายภูวนาท  จำปาศรี
9. เด็กหญิงรุจิกร  ทายัง
10. เด็กชายศรายุธ  อินทร์อุดม
11. เด็กชายศิววงศ์  พิมพ์ดา
12. เด็กหญิงสิริกานดา  อสุรินทร์
13. เด็กชายอภิชาติ  อารามพระ
14. เด็กชายอภิวัฒน์  สนิทปะโค
15. เด็กชายเกรียงศักดิ์  กำจัดภัย
 
1. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์
2. นายพิชัย  นามสมบูรณ์
3. นางอุราวัลย์  นามสมบูรณ์
4. นายเกื้อกูล  ขวัญทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคำยาง 1. เด็กชายพีระเดช  มีรัตน์
 
1. นางมณี  สุวงทา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 6 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงวิชุดา  นิคม
 
1. นายสมคิด  วันทอง
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุตตะกะ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  สารสินธ์
3. เด็กหญิงทอฝัน  รัตนะแสง
4. เด็กชายพงศกร  โสภิณ
5. เด็กหญิงศุรัณญา  เจริญเตีย
6. เด็กหญิงสุพิชชา  ชมจันทร์
7. เด็กชายอนวัชร์  สุทธินันท์
8. เด็กชายอภิชัย  คำฤาชัย
9. เด็กชายอภิณัฐ  เกษโสภา
10. เด็กหญิงอรปรียา  ผ่านชมภู
 
1. นางลัดดาศรี  ธนะสูตร
2. นางวิไลลักษณ์  อัสสาไพร
3. นางสุดารัตน์  ศรีอุดม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  แก้วไชโย
2. เด็กหญิงดารารัตน์  พักตะพัก
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พาวังหิน
 
1. นางประพิศ  นาจะรวย
2. นางยุพิน  ศรีสมบูรณ์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1. เด็กชายปณิธาน  พันธ์เขียว
 
1. นางรำไพ  บุญเลิศ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายอธิวัฒน์  สอนดี
 
1. นายคำไพ  ทาชาติ
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงเรือง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สินทา
2. เด็กหญิงอารียา  ณะคราม
 
1. นางสาวพัชร  เศรษฐวิวรรธน์
2. นางสาวมัณฑนา   พันธ์ประสิทธิ์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 1. เด็กชายปิยมิตร  ญาณสว่าง
2. เด็กชายอภิรักษ์  สอนสกุล
 
1. นางจรัสพิมพ์  รัตนะวงษา
2. นางสาวอนันตยา  รัตนะวงษา