สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายธนพนธ์  มะนัส
 
1. นายศักดิ์สยาม  เพ็ชรแพง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  แก้วไชโย
2. เด็กหญิงดารารัตน์  พักตะพัก
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พาวังหิน
 
1. นางประพิศ  นาจะรวย
2. นางยุพิน  ศรีสมบูรณ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายอธิวัฒน์  สอนดี
 
1. นายคำไพ  ทาชาติ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 1. เด็กชายปิยมิตร  ญาณสว่าง
2. เด็กชายอภิรักษ์  สอนสกุล
 
1. นางจรัสพิมพ์  รัตนะวงษา
2. นางสาวอนันตยา  รัตนะวงษา