สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงวาทิณี  กงซุย
 
1. นางสุดาพร  วิรุณพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 86.6 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กชายคฑาวุธ  พรมรินทร์
2. เด็กชายฉันทลักษณ์  บุญนามน
3. เด็กชายชินวัตร  วรรณราม
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พิมอ้วน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์จันทร์
6. เด็กชายนพรัตน์  ป้องคำสิงห์
7. เด็กหญิงนริศรา  อ๊อดผล
8. เด็กหญิงนุธิตา  ศรีพวง
9. เด็กหญิงปิยธิดา  ภูพันเว่อ
10. เด็กชายพงศกร  เห็มบุรุษ
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุรวิทย์
12. เด็กหญิงพัชรี  ศรีสมรักษ์
13. เด็กชายวทัญญู  ภูพันเว่อ
14. เด็กหญิงวรรณิษา  ศรเสนา
15. เด็กชายวรฤทธิ์  แก้วเลิศ
16. เด็กชายศิริพงษ์  ศรีสิงห์
17. เด็กชายสหรัฐ  อาจสุข
18. เด็กชายสุวิทย์  วรรณพฤกษ์
19. เด็กชายอาทิตย์  เมฆศรี
20. เด็กชายเมธัส  กรินทร
 
1. นายกวีศิลป์  พันธัง
2. นางทองไสย์  พันธัง
3. นางผกามาศ  เมฆศรี
4. นางลาวัลย์  คำสีลา
5. นางวิไลวรรณ  เพียงเทพพงศธร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ต้นพรหม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบญจมณี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงพิยะดา  อินตา
 
1. นายพุฒิพงศ์  ดอกศร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายณัฐกมล  ปุณขันธ์
 
1. นางรัชนีกร  สูงห้างหว้า
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. นายชัชวาลย์  ไชยา
 
1. นายพีระศักดิ์  ภูมิวัตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1. เด็กหญิงกาญจนา  สาสัย
 
1. นางวิภาวดี  แป้นสุวรรณ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1. เด็กหญิงยุภาพร  ปัญญาใส
 
1. นางสาวปาริชาต  พงษ์ไทย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีแวว
2. เด็กหญิงอำภา  บุญเชียว
 
1. นางชฎาพร  อภิวสุชัย
2. นางสุวรรณี  เวธิตะ
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กหญิงชนิดา  ศรีลาวงศ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  โฮมชัย
 
1. นายธนากร  เสียงเลิศ
2. นางสาววรรณนิภา  บรรเลงส่ง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กหญิงปิ่นญดา  กุลศรี
2. เด็กหญิงวันทินี  ศรีคำภา
3. เด็กหญิงศิริพร  ปัดกะถัง
 
1. นางนภกช  พิมพ์สุวรรณ
2. นางสุภาภรณ์  จันทร์สูง
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กหญิงอารยา  ฟูมบุญ
 
1. นางจีรุวรรณ  เพ็งแพง
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปั้นทอง
2. เด็กชายบุญยภู  นาดีไพร
 
1. นางบานชื่น  ศรีวิลาศ
2. นางเพียงใจ  แมดสถาน
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  นาคูบอน
 
1. นางพิศมัย  แก้วแสงใส
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงณัฐพร  กั้วจำนงค์
2. เด็กหญิงธัญญาภรญ์  ทองแสน
3. เด็กหญิงปภัสรา  เทพจั้ง
 
1. นางลัดดา  อินทรประเสริฐ
2. นางวริษฐา  บัวพัฒน์