สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.32 ทอง 10 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ค่าทอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  บุญพามา
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 10 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 1. เด็กชายชินกร  จันแดง
2. เด็กชายบุรัสกร  ป้อมสุวรรณ
3. เด็กชายวรพล  ดาบุตร
 
1. นายโชคชัย  เหล่าบ้านค้อ
2. นางโสภิต  พฤกษติกุล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎิน  อุยะพิตัง
2. เด็กหญิงจิราพร  ยอดนอก
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  มณีโรจน์
4. เด็กหญิงชลธิชา  หินวิเศษ
5. เด็กหญิงนิตยา  แก้วนิล
6. เด็กหญิงน้ำฝน  นาโควงษ์
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  ผมแพง
8. เด็กหญิงปิยะมาศ  โปประนม
9. เด็กหญิงรัตติกร  สุทธิดี
10. เด็กหญิงสินทอง  สว่างศรี
11. เด็กหญิงอริสรา  จันทรักษา
12. เด็กหญิงอัจฉรา  เปาป่า
13. เด็กชายอัศราวุธ  วรวิเวศ
14. เด็กหญิงอาธิยา  พรมโสภา
15. เด็กหญิงแพรวณภา  ทุ่งหลวง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สุวรไตร
2. นางธัณฑชนก  ตั้งจิตวิริยะกุล
3. นางสาวบุญญาพร  แสนใจ
4. นางแสงทอง  มาตย์สุริย์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงบุษบา  เขมา
2. เด็กหญิงวรนุช  นันทกุล
3. เด็กชายวันเฉลิม  นันทนางกูล
4. เด็กหญิงศิริพร  สิรีษา
5. เด็กหญิงอาภัสรา   มณีศรี
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภักดีกุล
 
1. นางนิศารัตน์  ประสานศักดิ์
2. นางประภาพร   ไตรนิรันดร
3. นางหอมหวน  ภูละคร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายสิทธิพร  บุตรดี
 
1. นางจิตรถนอม  ศรีบุรินทร์
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกุดจับ 1. เด็กชายสรายุทธ   อุดมศิลป์
 
1. นางวิลาสินี  ทวีจันทร์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 69.1 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงจอมแก้ว  หมายปูนกลาง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แสนศรี
3. เด็กหญิงทัตติยา  สถิตวิวัฒน์
4. เด็กหญิงทิพรดา  ใสจูง
5. เด็กหญิงธิดาพร  เปลื้องกลาง
6. เด็กหญิงนิภาพร  ทองประทับ
7. เด็กหญิงประภาพร  ผงอ้วน
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีนกน้อย
 
1. นางสาวฉัตรกาญจน์  นามวิเศษ
2. นางผกาพรรณ์  ฉายฉันท์
3. นางสาวพรนภา  อรรคะ
4. นายวิรัช  บัวทา
5. นางสาววิลาวัณย์  บัวทา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนางัว 1. เด็กหญิงมัลลิกา  โพธิ์ศรีดา
2. เด็กหญิงศศิประภา  ขำเสม
3. เด็กหญิงแพรวนภา  จันทร์คำ
 
1. นายอภิวัฒน์  วรรณขันธ์
2. นางไพฑูรย์  วรรณขันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  โมราราช
 
1. นายสมยศ  พลค้อ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นามเสน
2. เด็กชายปริญญา  สิงห์คำ
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  หลวงอินทร์
4. เด็กชายรุ่งสุริยา  โอชารส
5. เด็กชายสหรัฐ  ชลฟอง
6. เด็กชายสหัสวรรษ  ขันทะไชย
7. เด็กชายอณุพงษ์  พิมพร
8. เด็กชายอนุชา  ศิริผล
 
1. นางสาวจารุมาศ  วงษ์ศรีจันทร์
2. นายพิทักษ์  จันทร์ใส
3. นายศรีณรงค์  โพธิ์เย็น
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายธีระพงศ์  โคตรพัฒน์
 
1. นายสุพจน์  โคตะมะ
 
12 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.1 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  สิงห์นวน
2. เด็กหญิงกานต์มณี  แก้วเกตุสี
3. เด็กหญิงจิราพร  สามกุล
4. เด็กหญิงฐิติยา  โคพะทา
5. เด็กหญิงณัฐชา  โยธากุล
6. เด็กหญิงมณทิรา  จันจวง
7. เด็กหญิงมัสยา  ดาสี
 
1. นางสาวน้ำฝน  นิติโยธิน
2. นางวันเพ็ญ  ศิริสุวรรณ
3. นางสุพรักษ์  ปิ่นสุวรรณ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงทิพพากร  แก้วพู
2. เด็กหญิงบุษรากร  พนาลิกุล
3. เด็กหญิงพนิดา  วาดวงษ์
4. เด็กหญิงพรรณิภา  เปรมปรีดา
5. เด็กหญิงมยุรี  คำจันทร์
6. เด็กหญิงวิสาพร  พุฒละ
 
1. นางฉมามาศ  คำสงค์
2. นางพนิดา  ผลวิลัย
3. นางอารยา  อนุรักษ์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กำลังแสง
2. เด็กหญิงจิตราพร  มาลาแสง
3. เด็กหญิงบุษรากร  พนาลิกุล
4. เด็กหญิงพนิดา  วาดวงษ์
5. เด็กหญิงพรรณิภา  เปรมปรีดา
6. เด็กหญิงมยุรี  คำจันทร์
7. เด็กหญิงวิสาพร  พุฒละ
 
1. นางสาวปณัฐกรณ์  ลาภสาร
2. นางพนิดา  ผลวิลัย
3. นายพิชิต  ศรีสาคร
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายจงเจตต์  หีบแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แดนศรีแก้ว
 
1. นางบัวภา  คำกันยา
2. นายประธาน  นนท์ขุนทด
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายชัยมงคล  ไชยเดช
2. เด็กหญิงดารณี  สมศักดิ์
3. เด็กหญิงทาริกา  คำไพ
4. เด็กชายธนดล  วงศ์ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทพล
6. เด็กหญิงมลธิชา  ใจเย็น
7. เด็กชายสหรัฐ  บ้านหว้าน
8. เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณดี
9. เด็กหญิงสุชาดา  เบ้าคำ
10. เด็กหญิงอังคณา  บุตรพรม
11. เด็กหญิงอัจฉรา  รียะวงษ์
12. เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองเดช
13. เด็กหญิงอิศริยา  อินทฤทธิ์
14. เด็กหญิงเกตุสุดา  ศักดิ์เสริม
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชัยภักดี
 
1. นางนฤมล  พรหมทา
2. นายประสาน  พรหมทา
3. นางวินัย  มะเสนา
4. นายอุทิศ  ทิณพัฒน์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองกลม
2. เด็กหญิงปัณณพร  สมมี
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อนุรักษ์
4. เด็กหญิงอัญชลี  อ่อนสาลี
5. เด็กหญิงอัสรียา  หลักขัน
 
1. นางปราณี  พูลเพิ่ม
2. นางสาวอิชยา  ตันตะโยธิน
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 1. เด็กชายสัญญา  อรุณไพร
2. เด็กชายเดชาธร  จันทศร
 
1. นายอิทธิชัย  นิตย์กุลกานต์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พานทอง
 
19 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1. เด็กชายจักรภัทร  รัตสิมวงศ์
2. เด็กหญิงลักขณา  ศรีทอง
 
1. นางสมควร   น้อยเสนา
2. นางสุภาวดี  สุทธิสา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  สุขใจ
2. เด็กหญิงรุจิรา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงอารยา  พรมสมบัติ
 
1. นางสาวเยาวเรศ  เสนากิจ
2. นายเล็ก  บัวเนี่ยว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
23 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 60.5 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กชายยศธนา  ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงเกวลี  นงค์พยัคฆ์
 
1. นายคมสัน  เอียการนา
2. นางไพจิตร  เชื้ออ่ำ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 44.99 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรรณรังษี
2. เด็กชายธนธรณ์  จ้อยภูเขียว
 
1. นายคมสัน  เอียการนา
2. นางไพจิตร  เชื้ออ่ำ
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. นางสาวกมลวรรณ   รสสุขหอม
2. นางสาวกัลย์สุดา   เจริญใจ
3. เด็กหญิงนริศรา   โภคาพาณิชย์
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
2. นายสมาน  แก้วศรีสุข
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กชายกฤษดา   คำเกิด
2. เด็กชายธีระศักดิ์   ไชยคำ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   วรรณประเสริฐ
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
2. นายสมาน  แก้วศรีสุข