สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1. เด็กหญิงสุดาภา  ฉอ้อนโฉม
 
1. นายสมเดช  ทองแดง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสวรรณ์
2. เด็กหญิงชลิตา  ขุดขำ
3. เด็กชายเฉลิม  ทองเฟือย
 
1. นายจักรเพชร  เส็งชา
2. นางวิภาพร  อุ่นทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษณะวงศ์   อ่วมศรีภิรมย์
2. เด็กหญิงวันวิสา   วันสี
3. เด็กหญิงวิไลพร   สังฆพร
 
1. นางสาวปาจรีย์   ภูษิตสิริทรัพย์
2. นายมนตรี  พรหมสนธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกฤติกา  ขอบทอง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สาดซิว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นุชงิ้วงาม
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
2. นางสุนิษา  ดีแท้
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงณธิกา  กิจสวน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติรัตน์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เพ็ชรรื่น
4. เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายกล่ำ
5. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  กันนิเทศ
 
1. นางสาวบุญบุษกร   รอดคง
2. นางอรวรรณ  สืบอ้าย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงกรกมล  สาระตุ้ย
2. เด็กหญิงดวงกมล  พันธ์ฉนวน
3. เด็กชายธนพล  คงหุ่น
4. เด็กชายธีภพ  ฟองกะสา
5. เด็กชายนที  มียา
6. เด็กหญิงนฤมล  จันโฉม
7. เด็กหญิงผกามาศ  ขวัญคำ
8. เด็กชายภูริณัฐ  เนตร์วงษ์
9. เด็กชายรักพงษ์  สมีดี
10. เด็กหญิงวัชรพร  ชุมนุมชล
11. เด็กชายวุฒิเดช  จีระมะณีมัย
12. เด็กชายศราวุฒิ  เชียงสน
13. เด็กชายศีลวัตร  ไชยสุรินทร์
14. เด็กชายศุภกิจ  ขันใจ
15. เด็กชายสราวุธ  เทียนแก้ว
16. เด็กชายสายชล  แสงทอง
17. เด็กหญิงสุนิสา  จูบรรจง
18. เด็กชายสุรศักดิ์  จุฬาลม
19. เด็กหญิงอาลิสา  บัวสุข
20. เด็กหญิงเกศแก้ว  วงษ์เคี่ยม
 
1. นางจุฑามาศ  บุญพุ่ม
2. นายบรรจง  หงษ์ประสิทธิ์
3. นางลาวัลย์  ชื่นบาน
4. นางสาวอรทัย  ใจเยือกเย็น
5. นายแสนศักดิ์   ด่านสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 10 โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงธนัญญา    พลิกสี
2. เด็กหญิงมาลินี    บุญเรือง
 
1. นางรวินทิรา   บุญศิริ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 84.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำสี
2. เด็กชายคณิตชา  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงจริญาฉัตร  คำสุข
4. เด็กชายจิรพงศ์  ปัญญายอง
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  อ่อนจันทร์
6. เด็กหญิงชลลดา  คงศิริ
7. เด็กหญิงชลิดา  สายคำ
8. เด็กหญิงชื่นกมล  อบอุ่น
9. เด็กชายณัฐพงษ์  ประสาทสิทธิ์
10. เด็กชายดวงดี  ทาชัย
11. เด็กหญิงดุสิตา  คำผิว
12. เด็กชายทัศชัย  แซ่เอี๊ยบ
13. เด็กชายธนัดกิจ  มาใกล้
14. เด็กหญิงธีรนันท์  สายเสม
15. เด็กหญิงนภาพร  ซาซง
16. เด็กชายนันทวัฒน์  มูลทองน้อย
17. เด็กชายนำโชค  คำแช่ม
18. เด็กหญิงนิพัทธา  แสงกุณา
19. เด็กหญิงประภัสสร  นิลกำเนิด
20. เด็กหญิงปานเนตร  มหานาค
21. เด็กชายพชรดนัย  ทิวาวงษ์
22. เด็กหญิงพรสุดา  สุขช้ำ
23. เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยโย
24. เด็กหญิงรัชฎาพร  เลี้ยงประเสริฐ
25. เด็กหญิงรามาวดี  ผลนก
26. เด็กหญิงวราภรณ์  ผัดต่อม
27. เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงผดุง
28. เด็กหญิงศศิธร  พุฒโล๊ะ
29. เด็กชายศุภกร  หมอกอง
30. เด็กชายศุภธัช  เทพธรณินทรา
31. เด็กหญิงศุภลักษณ์  รักษาพันธ์
32. เด็กหญิงสมิตา  เพ็งทา
33. เด็กชายสิงห์  มหานาค
34. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญกอแก้ว
35. เด็กหญิงสุภรัตน์  แจ้งเปี่ยม
36. เด็กหญิงอรวรรณ  โตแฉ่ง
37. เด็กชายอโนทัย  คาระคำ
38. เด็กหญิงเนย  รักพวก
39. เด็กหญิงเรณู  แก้วตา
40. เด็กชายเรืองศักดิ  คาระคำ
 
1. นางจุฑามาศ  รุ่งจรูญ
2. นางดุจเดือน  ศรลัมพ์
3. นายปิยะ  สิงหนาท
4. นางพัฑฒิตา  นันตา
5. นายพิศาล  ฉวีศักดิ์
6. นางราตรี  พรหมทัศน์
7. นายศิริชัย  แก้วมณี
8. นายศุภวัช  กลิ่นเกตุ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.5 เงิน 4 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช   ชื่นชู
 
1. นางวัลภา   พลอยบำรุง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงรสนันท์  มากพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงแคทลีน ศรัญญา  เคลนเนล
 
1. นางสุรางค์  เนียมแก้ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพชร  น่วมศิริ
2. เด็กชายโชคชัย  ชูพาณิชสกุล
 
1. นายธนาวุฒิ  มั่นแย้ม
2. นางสาวภาวนา  สิงหพงศ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงธนศวรรณ  ชูเชิด
2. เด็กหญิงอาสา  แนยิ
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นางรัดใจ  กู้เขียว
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงธนพร   บาหลา
2. เด็กหญิงมุฑิตา   ม่วงโมด
 
1. นางพรรณี  อินทรไพบูลย์
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปิยบุตร  พรมน้อย
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ทองไทย
3. เด็กชายสนธยา  เหล็กอินทร์
 
1. นายธงชัย  บุญธนาธรรม
2. นางสาววิภารัตน์  เอียวงษ์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงแดง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาจิ๋ว
3. เด็กชายอัษฎายุธ  ทองอร่าม
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
2. นายสุนทร  มั่นอ้น
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอัครพล  ครุฑปักษิณ
2. เด็กชายเฉลิมกิติ์  กิตติขจร
3. เด็กชายไตรรัตน์  สังวรโยธิน
 
1. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
2. นายเอกพันธ์  อิ่มเอิบ
 
18 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สอนคุ้ม
2. เด็กหญิงภาณิดา  หนูชัย
 
1. นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  บู่ตั้ง
2. เด็กหญิงกฤษณา  รอดภัย
3. เด็กชายนพรุจ  ลาเกี้ยว
4. เด็กหญิงพิมญาดา  แขกพงษ์
5. เด็กชายสิทธิพร  โม้ทอง
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โม้ทอง
 
1. นางนาตยา  เกตุวงศ์
2. นางสุคนธ์  แก่งศิริ
3. นายอดุลย์  อู่ตุ้ม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.66 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขานนท์
2. เด็กหญิงอภิสรา  นาคบัว
3. เด็กหญิงเจตน์ติญา  แพ่งเมือง
 
1. นางรุ่งทิวา  ศิริยานนท์
2. นางลำจวน  อ่อนทอง
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กชายชัชชัย  ศรีคมขำ
 
1. นางสมจิตร  มากมี
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กหญิงสุรภา  ทองศรีจันทร์
 
1. นางจุรีรัตน์  โตรัตน์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  หน่อเครื่อง
3. เด็กหญิงนฤมล  พูนนะประถัมภ์
4. เด็กหญิงปิยะมาศ  ชมพู
5. เด็กหญิงวาสนา   ฟักทอง
6. เด็กหญิงอังคนา   คำสามัญ
 
1. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
2. นางน้ำทิพย์  มะโหรา
3. นางสุคนธ์ทิพย์  ปัญญาสงค์
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายชัชพงษ์  แสงทอง
2. เด็กชายโกเมศ   วงศ์ปัญญา
 
1. นางจิระปราณี   นาคเหล็ก
2. นายเจม  เม่นวังแดง
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.99 เงิน 8 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 1. เด็กชายรัชพล  อารมย์สุข
2. เด็กชายรัฐภูมิ   อยู่สืบ
3. เด็กชายอำเภอ  คมเฉลียว
 
1. นางจินตนา  จารุชาต
2. นายพงษ์ศักดิ์  สังข์มูล