สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงสิรามล   บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงเนตรนภา   นาคขวัญ
 
1. นางทวี  ชมภูน้อย
2. นายปิลันธ์   ปาวิชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กชายสหรัฐ  จันทยศ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แย้มมูล
 
1. นายวิรัตน์  ค้าไม้
2. นายศราวุฒิ  แก้วมณี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พนอมศาสตร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงผม
 
1. นางวราพรรณ  แก้วมณี
2. นางสาววิชุดา  แดนเมือง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.833 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยอดทองดี
2. เด็กชายนนธวัฒน์   มาทำมา
 
1. นางลำพูน  มาปัด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงนรีนาฏ   เล็กขำ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พันแพง
 
1. นางสาวพัชรี  น้อยมา
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายดวงปกรณ์   บัวเทพ
2. เด็กชายนเรศ   ขัดแข็งแรง
3. เด็กชายอนุชา   ยศเกตุ
 
1. นายธเนศ   ศิริกมลนันท์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ทอง
 
7 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาระต๊ะ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สิงห์ทอง
 
1. นายธเนศ  ศิริกมลนันท์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายจักรินทร์   ดอกไม้
2. เด็กชายวัชรพงษ์   คำมี
3. เด็กชายอนุวัฒน์    พาใจ
 
1. นายชาญยุทธ   สุต๊ะนะ
2. นายดำเนิน   ฝั้นถา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายพีรพงษ์  เมืองศรี
2. เด็กชายสมปอง   ทาคำ
3. เด็กชายเกรียงไกร   ตุ่นแก้ว
 
1. นายทองหมุน    เจริญเรือง
2. นายวิชิตร   พิใจ
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงคณิศร  สุทธฤทธิ์
2. เด็กชายเจษฎากร  สุทธฤทธิ์
 
1. นางจีรณา  เนียมคล้าย
2. นางพจนีย์  สุขวานิชย์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.99 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายทัตเทพ  พิมพ์อูป
2. เด็กชายน้ำพุ  สุขกำเนิด
3. เด็กชายรัชชานนท์  ใยจัตุรัส
 
1. นางลัดดาพร  ฟูแสง
2. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 57.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนหลวงตา
 
1. นายณัฐพล  สุวรรณชื่น
2. นางแฉล้ม  ถาอ้อย