สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงศศินุช  กีรติสุนทร
 
1. นางพักตร์ประภา  สมัครศรีกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงสายธาร  ทับทิมเพชร์
 
1. นายถวิล   พูลกสิกรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายศตวรรษ  บุตรดา
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกันตนา  ชุ่มเจริญ
2. เด็กชายจักรพงษ์  แก้วภูผา
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชมภูเพชร
4. เด็กชายธนาวุฒิ  มะลิ
5. เด็กชายธวัชชัย  แข็งธัญกิจ
6. เด็กหญิงนรินทร  ทองงาม
7. เด็กชายนฤดล  ท่าขุมดิน
8. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ลวดอุปโป
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญผล
10. เด็กหญิงพรพัน  เมืองศรี
11. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เมืองราชา
12. เด็กหญิงภิญญดา  ภิญโญดม
13. เด็กชายวรวุฒิ  อินธิมา
14. เด็กชายศุภชัย  คำมา
15. เด็กหญิงสุนิษา  สอนวงศ์
16. เด็กหญิงสุนิษา  วิบุญกุล
17. เด็กชายสุริยา  มาลัย
18. เด็กชายอนุรักษ์  จุลมุกสิก
19. เด็กหญิงอรพรรณ   ขุนเพชร
20. เด็กหญิงอรุณศรี  แก้วสีดา
 
1. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
2. นายสุเทพ  ศิริโสภณ
3. นายอนุกูล  สุขนันท์
4. นางสาวแสงดาว  จันทร์เต็ม
5. นายไพโรจน์  เรื่องลือ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
 
1. นางสาวสุภาพร  สถิตย์พงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสาทกิจ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  โตทิม
3. เด็กหญิงกรชนก  โหรสกุล
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แกล้วการไถ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นรทิศ
6. เด็กหญิงณัฐลิกา  พันธุ์กสิกร
7. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีดา
8. เด็กชายธนกร  สูงปานขาว
9. เด็กหญิงธัญชนก  ผดุงชาติ
10. เด็กชายธีรภัทร  เสิบกลิ่น
11. เด็กหญิงนริสรา  ยอดวิถี
12. เด็กหญิงนฤมล  อินปนาม
13. เด็กหญิงพรวิมล  เลียมมาตร
14. เด็กชายภานุวัฒน์  ยิ้มงาม
15. เด็กหญิงรมินตรา  แก้วสุขา
16. เด็กชายริกกี้  คล่องอักขระ
17. เด็กชายวันศิริ  ประสาทกิจ
18. เด็กหญิงสุชาวดี  บำรุงรัฐสุจริต
19. เด็กหญิงสุภัสสร  รักสิกิจ
20. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสุข
 
1. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
2. นางสาวนิสา  ยอดละออง
3. นายพนมทวน  ทองสุข
4. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
5. นายศรีรัตน์  พิลึก
6. นางสิริกาญน์  ชาติบุตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกฤติมา  บูรณพันธ์
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ไม้สนธิ์
3. เด็กชายชนาธิป  น้อยเอี่ยม
4. เด็กชายชัยณรงค์  รักสิกิจ
5. เด็กชายทวีทรัพย์  อินปนาม
6. เด็กชายธวิภู  พงษ์สาริการ
7. เด็กหญิงนิตยา  ยอดวิถี
8. เด็กชายพงศกร  สกลหล้า
9. เด็กหญิงภัคจิรา  กลั่นสกล
10. เด็กหญิงมนต์สวรรค์  อัตฐบูรณ์
11. เด็กหญิงยุพาพิน  รบจันทร์
12. เด็กชายรุ่งอนุชา  สมัครกสิกิจ
13. เด็กหญิงวัลภา  บุญเกิด
14. เด็กชายสุกฤษฏิ์  เรืองอยู่
15. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงสุข
16. เด็กหญิงสุดาวรรณ  พฤกชาติ
17. เด็กหญิงสุทธิดา  ขำอิง
18. เด็กหญิงสุพัสตรา  พฤกชาติ
19. เด็กหญิงอรุณี  เพ็ญเขตรวิทย์
20. เด็กหญิงเจนขวัญ  สิงห์โตแก้ว
21. เด็กชายโกมินทร์  เข็มทอง
 
1. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
2. นางทิพารัตน์  เหล่าเขตรกิจ
3. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
4. นายศรีรัตน์  พิลึก
5. นายสมพุทธ  เรียงครุฑ
6. นายเจริญ  มานิตย์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77.5 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกชพร  ภู่ทรัพย์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คงคาลัย
3. เด็กชายจักรพรรดิ  อิสภาโร
4. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เมารีจันทร์
5. เด็กหญิงชวิศา  จันทรัตนันท์
6. เด็กชายฐิติพรชัย   จันทร์ชื่น
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เอ้บสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญโพธิ์
9. เด็กหญิงธนัญญา  จรบุรี
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทรา
11. เด็กหญิงพรกนก  หิรัญ
12. เด็กหญิงลักษิกา  แตงโสภา
13. เด็กหญิงสุรีพร  มุงบัง
14. เด็กหญิงหัทยา  ดำนงค์
15. เด็กหญิงเพชรลฎา  อินทรสุข
16. เด็กหญิงโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นางสาวพีรพิมล  นะวะมวัฒน์
2. นายมานะ  ตั้งจิตปรีดานนท์
3. นางลัดดา  ธัญญกรรม
4. นางวัชรี  จำเรียง
5. นางสมาพร  ลี้ภัยรัตน์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เก่งสาริการ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เอกนันทา
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพขันธ์
2. นายบรรจง  จูรัตน์
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายนวพล  ผาลาภ
2. เด็กชายบูรพา  ลออลักษณ์
 
1. นางสาวนพคุณ  ปิยาโยค
2. นายสมโภช  พินทอง