สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงศศินุช  กีรติสุนทร
 
1. นางพักตร์ประภา  สมัครศรีกิจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายศตวรรษ  บุตรดา
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
 
1. นางสาวสุภาพร  สถิตย์พงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสาทกิจ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  โตทิม
3. เด็กหญิงกรชนก  โหรสกุล
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แกล้วการไถ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นรทิศ
6. เด็กหญิงณัฐลิกา  พันธุ์กสิกร
7. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีดา
8. เด็กชายธนกร  สูงปานขาว
9. เด็กหญิงธัญชนก  ผดุงชาติ
10. เด็กชายธีรภัทร  เสิบกลิ่น
11. เด็กหญิงนริสรา  ยอดวิถี
12. เด็กหญิงนฤมล  อินปนาม
13. เด็กหญิงพรวิมล  เลียมมาตร
14. เด็กชายภานุวัฒน์  ยิ้มงาม
15. เด็กหญิงรมินตรา  แก้วสุขา
16. เด็กชายริกกี้  คล่องอักขระ
17. เด็กชายวันศิริ  ประสาทกิจ
18. เด็กหญิงสุชาวดี  บำรุงรัฐสุจริต
19. เด็กหญิงสุภัสสร  รักสิกิจ
20. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสุข
 
1. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
2. นางสาวนิสา  ยอดละออง
3. นายพนมทวน  ทองสุข
4. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
5. นายศรีรัตน์  พิลึก
6. นางสิริกาญน์  ชาติบุตร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เก่งสาริการ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เอกนันทา
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพขันธ์
2. นายบรรจง  จูรัตน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายนวพล  ผาลาภ
2. เด็กชายบูรพา  ลออลักษณ์
 
1. นางสาวนพคุณ  ปิยาโยค
2. นายสมโภช  พินทอง