สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงสายธาร  ทับทิมเพชร์
 
1. นายถวิล   พูลกสิกรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกันตนา  ชุ่มเจริญ
2. เด็กชายจักรพงษ์  แก้วภูผา
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชมภูเพชร
4. เด็กชายธนาวุฒิ  มะลิ
5. เด็กชายธวัชชัย  แข็งธัญกิจ
6. เด็กหญิงนรินทร  ทองงาม
7. เด็กชายนฤดล  ท่าขุมดิน
8. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ลวดอุปโป
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญผล
10. เด็กหญิงพรพัน  เมืองศรี
11. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เมืองราชา
12. เด็กหญิงภิญญดา  ภิญโญดม
13. เด็กชายวรวุฒิ  อินธิมา
14. เด็กชายศุภชัย  คำมา
15. เด็กหญิงสุนิษา  สอนวงศ์
16. เด็กหญิงสุนิษา  วิบุญกุล
17. เด็กชายสุริยา  มาลัย
18. เด็กชายอนุรักษ์  จุลมุกสิก
19. เด็กหญิงอรพรรณ   ขุนเพชร
20. เด็กหญิงอรุณศรี  แก้วสีดา
 
1. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
2. นายสุเทพ  ศิริโสภณ
3. นายอนุกูล  สุขนันท์
4. นางสาวแสงดาว  จันทร์เต็ม
5. นายไพโรจน์  เรื่องลือ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกฤติมา  บูรณพันธ์
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ไม้สนธิ์
3. เด็กชายชนาธิป  น้อยเอี่ยม
4. เด็กชายชัยณรงค์  รักสิกิจ
5. เด็กชายทวีทรัพย์  อินปนาม
6. เด็กชายธวิภู  พงษ์สาริการ
7. เด็กหญิงนิตยา  ยอดวิถี
8. เด็กชายพงศกร  สกลหล้า
9. เด็กหญิงภัคจิรา  กลั่นสกล
10. เด็กหญิงมนต์สวรรค์  อัตฐบูรณ์
11. เด็กหญิงยุพาพิน  รบจันทร์
12. เด็กชายรุ่งอนุชา  สมัครกสิกิจ
13. เด็กหญิงวัลภา  บุญเกิด
14. เด็กชายสุกฤษฏิ์  เรืองอยู่
15. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงสุข
16. เด็กหญิงสุดาวรรณ  พฤกชาติ
17. เด็กหญิงสุทธิดา  ขำอิง
18. เด็กหญิงสุพัสตรา  พฤกชาติ
19. เด็กหญิงอรุณี  เพ็ญเขตรวิทย์
20. เด็กหญิงเจนขวัญ  สิงห์โตแก้ว
21. เด็กชายโกมินทร์  เข็มทอง
 
1. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
2. นางทิพารัตน์  เหล่าเขตรกิจ
3. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
4. นายศรีรัตน์  พิลึก
5. นายสมพุทธ  เรียงครุฑ
6. นายเจริญ  มานิตย์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77.5 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกชพร  ภู่ทรัพย์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คงคาลัย
3. เด็กชายจักรพรรดิ  อิสภาโร
4. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เมารีจันทร์
5. เด็กหญิงชวิศา  จันทรัตนันท์
6. เด็กชายฐิติพรชัย   จันทร์ชื่น
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เอ้บสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญโพธิ์
9. เด็กหญิงธนัญญา  จรบุรี
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทรา
11. เด็กหญิงพรกนก  หิรัญ
12. เด็กหญิงลักษิกา  แตงโสภา
13. เด็กหญิงสุรีพร  มุงบัง
14. เด็กหญิงหัทยา  ดำนงค์
15. เด็กหญิงเพชรลฎา  อินทรสุข
16. เด็กหญิงโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นางสาวพีรพิมล  นะวะมวัฒน์
2. นายมานะ  ตั้งจิตปรีดานนท์
3. นางลัดดา  ธัญญกรรม
4. นางวัชรี  จำเรียง
5. นางสมาพร  ลี้ภัยรัตน์