สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายกิตินันท์  คลองแห้ง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  อ้วนชิน
3. เด็กชายทินภัทร  มั่นคง
4. เด็กชายธนโชติ  วงษ์ที
5. เด็กชายนัฐพล  ทองคำ
6. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ดีเทียน
 
1. นางนวลทิพย์  สาโรจน์
2. นายนัตพล  กริ่มทุ่งทอง
3. นายเกรียงศักดิ์  สังวระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  เกตุนิธี
 
1. นางสาวภาวดี  มั่นหมาย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ทาเอื้อ
 
1. นางพวงเพชร  แสนพรม
2. นางสมจิต  แสนพรม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภิวัฒนพันธ์  กันยา
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสีรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.834 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายฉัตรชัย  พละวัฒน์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญชื่น
 
1. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
2. นางวารุณี  ทองลิ่ม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจิราภา  ทองไพรวรรณ
2. เด็กชายทวีศักดิ์   การภักดี
 
1. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
2. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายกมลภพ   ยศนันท์
 
1. MissCRISTINA   GALILA BAYONA
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประสิทธิเขตรกิจ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลกสิกรณ์
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  ไชชูโชติ
4. เด็กหญิงอุไรรัตน์  วิเชียรรัตน์
5. เด็กหญิงเมธาวี  ภูผา
 
1. นายบุญเหลือ  เหมะ
2. นางสุพรทิพย์  จิตรพีระ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   ธรรมสงค์
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณัชนน  ชูศรี
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  สีขำ
2. เด็กชายธนกิต  พูลสาริกิจ
3. เด็กชายธนาธร  พงษ์กสิกรรม
4. เด็กชายธวัชชัย  บูชาพันธ์
5. เด็กชายนภดล  ครุฑพันธ์
6. เด็กชายปวีรณ์กร  จินดาเรือง
7. เด็กชายพรเทพ  โฉมศรี
8. เด็กชายพลยุทธ  โชคอุทัยกุล
9. เด็กชายภูตะวัน  ปานมี
10. เด็กชายภูมิวิทย์  เกตุแก้ว
11. เด็กชายวิศรุต  นูมหัตถ์
12. เด็กชายอนุชา  วิชาชัย
13. เด็กชายอภิรักษ์  เกิดไทย
14. เด็กชายอุดมชัย  ชูช่วย
15. เด็กชายเชาว์วรรน์  รุททองจันทร์
 
1. นางสาวกมลเนตร  เก่งเขตรกรณ์
2. นางสาวนันท์นภัส  ประทีป
3. นางสาวบุญรักษา  ราสี
4. นายอำนาจ  พันธุ์เขียน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายพิสิทธิ์  สืบศรี
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสีรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประยูร
2. เด็กชายคงศักดิ์  ดียิ่ง
3. เด็กชายคณิติน  ภูฆัง
4. เด็กชายคมศร  ศรีสงคราม
5. เด็กชายธนากร  ทมงาม
6. เด็กชายนพรัตน์  หนูแย้ม
7. เด็กชายพิทักษ์  ดียิ่ง
8. เด็กชายสุขุม  ป้อมคำ
9. เด็กชายอดิศร  โสมนัส
10. เด็กชายอนุชา  ครคง
11. เด็กชายอนุสรณ์  คุนาวงษ์
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
2. นางสาวภัทรวดี  สุสุข
3. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
4. นายวิชัย  ต่ายธานี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อยู่กรุง
 
1. นายพัลลภ   มาแก้ว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชื่นชม
2. เด็กชายธรรมนูญ  บุญธรรม
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  ศรีรักษ์
4. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงนนท์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  อินสุ่ม
 
1. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
2. นางสาวโสภา  มุ่งการนา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บากอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประยูร
3. เด็กชายคณิติน  ภูฆัง
4. เด็กชายคมศร  ศรีสงคราม
5. เด็กหญิงคำสร้อย  ปัตสอน
6. เด็กหญิงชลธิชา  เหมือนแก้ว
7. เด็กชายชัยรัตน์  แปงการิยา
8. เด็กชายธวัชชัย  บรรณทอง
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บัวชื่น
10. เด็กชายนพรัตน์  หนูแย้ม
11. เด็กหญิงนิสากร  นราจันทร์
12. เด็กชายพิทักษ์  ดียิ่ง
13. เด็กหญิงวิยะดา  อุบลรัศมี
14. เด็กหญิงศิริพร  อินแสง
15. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จันทิมี
16. เด็กชายสุขุม  ป้อมคำ
17. เด็กชายอดิศร  โสมนัส
18. เด็กชายอนุชา  ครคง
19. เด็กหญิงอัจจิมา  เหมือนชอุ่ม
20. เด็กหญิงเกศรินทร์  พาวัน
21. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  ประจญหาญ
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
2. นางสาวจารุวรรณ  เพ็ชร์โรจน์
3. นายนพดล  อินต๊ะ
4. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
5. นายวัลลภ  จิตตะมุข
6. นายวิชัย  ต่ายธานี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชลดา  ติถา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอมสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์กลิ่น
 
1. นางปรางแก้ว  คำมี
2. นางสาวอินทิรา  ปรากริม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายคงศักดิ์  ดียิ่ง
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกิติยา   รัติโชติ
2. เด็กหญิงกุลณัด  รัติโชติ
3. เด็กหญิงณัฐมน   ฤาชัย
4. เด็กหญิงนันทวรรณ   พุ่มกล่อม
5. เด็กหญิงนันทิดา   เสริมศรีพงษ์
6. เด็กหญิงแพรวา   เข็มเคน
 
1. นางสาวชลธิชา  นุชประคอง
2. นางสาวนิภาพร  ตาบสกุล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  วิสุทธิ์ศักดิ์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71.33 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายประสพสุข  เคนดา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ตั้งกมลศรี
 
1. นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์
2. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   โตสงคราม
 
1. นางสาวพจนา  รัศมี
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 67.74 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กชายชินวัตร  แห้วเพ็ชร
 
1. นายชัยสิทธิ์  ทองศรีสมบูรณ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เดชอินทร์
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  แต้ตระกูล
3. เด็กชายนิรุต  ฉ่ำหลวง
 
1. นางพิมลพรรณ  ประสิทธิ์
2. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 25.33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายพิทักษ์  จันทมา
 
1. นายณรงค์  สีทอง
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงดวงใจ  พลมนตรี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรลัมพ์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวทอง
5. เด็กหญิงประไพพรรณ  โคตะ
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดีสุ่ย
7. เด็กหญิงวิลาสินี  สารีขาว
8. เด็กหญิงศิริมา  ปรางสี
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 12 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  การภักดี
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอดิศักดิ์   แก้วเกษการ
 
1. นายจักร์ชัย   ธรรมสอน