สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายกิตินันท์  คลองแห้ง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  อ้วนชิน
3. เด็กชายทินภัทร  มั่นคง
4. เด็กชายธนโชติ  วงษ์ที
5. เด็กชายนัฐพล  ทองคำ
6. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ดีเทียน
 
1. นางนวลทิพย์  สาโรจน์
2. นายนัตพล  กริ่มทุ่งทอง
3. นายเกรียงศักดิ์  สังวระ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภิวัฒนพันธ์  กันยา
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสีรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  เกตุนิธี
 
1. นางสาวภาวดี  มั่นหมาย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ทาเอื้อ
 
1. นางพวงเพชร  แสนพรม
2. นางสมจิต  แสนพรม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.834 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายฉัตรชัย  พละวัฒน์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญชื่น
 
1. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
2. นางวารุณี  ทองลิ่ม
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจิราภา  ทองไพรวรรณ
2. เด็กชายทวีศักดิ์   การภักดี
 
1. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
2. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประสิทธิเขตรกิจ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลกสิกรณ์
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  ไชชูโชติ
4. เด็กหญิงอุไรรัตน์  วิเชียรรัตน์
5. เด็กหญิงเมธาวี  ภูผา
 
1. นายบุญเหลือ  เหมะ
2. นางสุพรทิพย์  จิตรพีระ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณัชนน  ชูศรี
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายพิสิทธิ์  สืบศรี
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสีรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อยู่กรุง
 
1. นายพัลลภ   มาแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประยูร
2. เด็กชายคงศักดิ์  ดียิ่ง
3. เด็กชายคณิติน  ภูฆัง
4. เด็กชายคมศร  ศรีสงคราม
5. เด็กชายธนากร  ทมงาม
6. เด็กชายนพรัตน์  หนูแย้ม
7. เด็กชายพิทักษ์  ดียิ่ง
8. เด็กชายสุขุม  ป้อมคำ
9. เด็กชายอดิศร  โสมนัส
10. เด็กชายอนุชา  ครคง
11. เด็กชายอนุสรณ์  คุนาวงษ์
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
2. นางสาวภัทรวดี  สุสุข
3. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
4. นายวิชัย  ต่ายธานี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  สีขำ
2. เด็กชายธนกิต  พูลสาริกิจ
3. เด็กชายธนาธร  พงษ์กสิกรรม
4. เด็กชายธวัชชัย  บูชาพันธ์
5. เด็กชายนภดล  ครุฑพันธ์
6. เด็กชายปวีรณ์กร  จินดาเรือง
7. เด็กชายพรเทพ  โฉมศรี
8. เด็กชายพลยุทธ  โชคอุทัยกุล
9. เด็กชายภูตะวัน  ปานมี
10. เด็กชายภูมิวิทย์  เกตุแก้ว
11. เด็กชายวิศรุต  นูมหัตถ์
12. เด็กชายอนุชา  วิชาชัย
13. เด็กชายอภิรักษ์  เกิดไทย
14. เด็กชายอุดมชัย  ชูช่วย
15. เด็กชายเชาว์วรรน์  รุททองจันทร์
 
1. นางสาวกมลเนตร  เก่งเขตรกรณ์
2. นางสาวนันท์นภัส  ประทีป
3. นางสาวบุญรักษา  ราสี
4. นายอำนาจ  พันธุ์เขียน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชื่นชม
2. เด็กชายธรรมนูญ  บุญธรรม
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  ศรีรักษ์
4. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงนนท์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  อินสุ่ม
 
1. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
2. นางสาวโสภา  มุ่งการนา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชลดา  ติถา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอมสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์กลิ่น
 
1. นางปรางแก้ว  คำมี
2. นางสาวอินทิรา  ปรากริม
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกิติยา   รัติโชติ
2. เด็กหญิงกุลณัด  รัติโชติ
3. เด็กหญิงณัฐมน   ฤาชัย
4. เด็กหญิงนันทวรรณ   พุ่มกล่อม
5. เด็กหญิงนันทิดา   เสริมศรีพงษ์
6. เด็กหญิงแพรวา   เข็มเคน
 
1. นางสาวชลธิชา  นุชประคอง
2. นางสาวนิภาพร  ตาบสกุล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  วิสุทธิ์ศักดิ์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   โตสงคราม
 
1. นางสาวพจนา  รัศมี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 12 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  การภักดี
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์