สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอดิศักดิ์   แก้วเกษการ
 
1. นายจักร์ชัย   ธรรมสอน
 
2 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เดชอินทร์
2. เด็กหญิงทิพรัตน์  แต้ตระกูล
3. เด็กชายนิรุต  ฉ่ำหลวง
 
1. นางพิมลพรรณ  ประสิทธิ์
2. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายคงศักดิ์  ดียิ่ง
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บากอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประยูร
3. เด็กชายคณิติน  ภูฆัง
4. เด็กชายคมศร  ศรีสงคราม
5. เด็กหญิงคำสร้อย  ปัตสอน
6. เด็กหญิงชลธิชา  เหมือนแก้ว
7. เด็กชายชัยรัตน์  แปงการิยา
8. เด็กชายธวัชชัย  บรรณทอง
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บัวชื่น
10. เด็กชายนพรัตน์  หนูแย้ม
11. เด็กหญิงนิสากร  นราจันทร์
12. เด็กชายพิทักษ์  ดียิ่ง
13. เด็กหญิงวิยะดา  อุบลรัศมี
14. เด็กหญิงศิริพร  อินแสง
15. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จันทิมี
16. เด็กชายสุขุม  ป้อมคำ
17. เด็กชายอดิศร  โสมนัส
18. เด็กชายอนุชา  ครคง
19. เด็กหญิงอัจจิมา  เหมือนชอุ่ม
20. เด็กหญิงเกศรินทร์  พาวัน
21. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  ประจญหาญ
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
2. นางสาวจารุวรรณ  เพ็ชร์โรจน์
3. นายนพดล  อินต๊ะ
4. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
5. นายวัลลภ  จิตตะมุข
6. นายวิชัย  ต่ายธานี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   ธรรมสงค์
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71.33 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายประสพสุข  เคนดา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ตั้งกมลศรี
 
1. นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์
2. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร