สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายณฤทธิ์ชัย  จันทร์ล่องคำ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สายสุพรรณ
 
1. นายนพภา  พิมพ์สะ
2. นางสุดใจ  พิมพ์สะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.8 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จารุสมบัติ
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงปริยากร  พรมดี
4. เด็กหญิงสิรภัทร  นันทศิริพล
5. เด็กหญิงสุประวีณ์  แจ้งไธสง
 
1. นางสาวนงเยาว์  เสถียรวัฒน์
2. นายสำราญ  โคตรบุรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.666 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายชานนท์  สองศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้ออุ่น
 
1. นายประเสริฐ  วงศ์เสนา
2. ดร.พนัชกร  บำเรอพงศ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ฯ 1. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ตรีนก
 
1. นายบุญสม  ตรีนก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ฯ 1. เด็กหญิงศรัณณี  แสงแสน
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ฯ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
2. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  ทิวะพล
3. เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ผาสุข
4. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
5. เด็กหญิงนุชวรา  จันทรเกษม
6. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุตรพรม
7. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
8. เด็กหญิงวิมาดา  จันทรเกษม
9. เด็กหญิงศรัณณี  แสงแสน
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
3. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายฐานทัพ  ชนะชัย
2. เด็กหญิงณัฐมล  แก้วจินดา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีใส
4. เด็กชายปฎิภาน  ฝูงดี
5. เด็กชายพงษ์เพชร  ลีลา
6. เด็กชายพัทธนันท์  บูรณะกิจ
7. เด็กหญิงศุภิสรา  เคยพุดชา
8. เด็กหญิงอนันตญา  สีบุญ
9. เด็กหญิงอารีวรรณ  พันคำ
 
1. นางจิราพันธ์  โหราย์
2. นางชวัลกร  วิทยพานิช
3. นางนงลักษณ์  เสระทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายสตีเว่นสรัล  ฮอลลินเวิร์ธ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ศุภธนพิพัฒน์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นางศุภลักษณ์  แจ่มพันธ์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. นายณัฐพล  อุดมศรี
2. เด็กชายทีปกร  ฝ่าม
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงษาไชย
 
1. นางสาวนิตยา  โคตรเมือง
2. นางเบญจวรรณ  ทิมา