สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายณฤทธิ์ชัย  จันทร์ล่องคำ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สายสุพรรณ
 
1. นายนพภา  พิมพ์สะ
2. นางสุดใจ  พิมพ์สะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ฯ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
2. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  ทิวะพล
3. เด็กหญิงณัฐฌาลิณี  ผาสุข
4. เด็กชายธีรบดินทร์  กาดีวงศ์
5. เด็กหญิงนุชวรา  จันทรเกษม
6. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุตรพรม
7. เด็กชายภูรินท์  พิเคราะห์กิจ
8. เด็กหญิงวิมาดา  จันทรเกษม
9. เด็กหญิงศรัณณี  แสงแสน
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
3. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายสตีเว่นสรัล  ฮอลลินเวิร์ธ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  ศุภธนพิพัฒน์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นางศุภลักษณ์  แจ่มพันธ์