สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงนัฐพร  แสนสมัคร
2. เด็กหญิงวาสนา  แพงรูป
3. เด็กหญิงเอมอร  ศรีสงคราม
 
1. นางมลิวรรณ  ใชญัน
2. นางอัญชิษฐา  วิชาพูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.83 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่อ่อน
2. เด็กชายธนากรณ์  อเนกา
 
1. นางมลิวรรณ  ใชญัน
2. นายวิศิษย์  ใชญัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโสกชัน 1. นางสาวกานมณี  สุริบุตร
2. นางสาวขวัญใจ  พูลเพิ่ม
3. นางสาวดวงกมล  สารีลม
4. นางสาวน้ำเพชร  โพธิ์คาน
5. นางสาวพรปวี  เปียวัน
6. นางสาวรัชนก  คำพุย
7. นางสาวละอองดาว  สังขวรรณ
8. นางสาวสุนารี  สายทอง
9. นางสาวสุพัตตรา  สายทอง
10. นางสาวอรทัย  ฉิมพลี
 
1. นางสาวณัชชา   ทองทิพย์
2. นางทิพรัตน์  ศรีนิล
3. นางศิริบูรณ์  พลหาร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เจดีย์
 
1. นายวสัญช์  จิตต์บรรเทิง
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูเยี่ยมจิตร
2. เด็กชายพันธมิตร  รัตนศรี
3. เด็กชายภาณุพงศ์   เรืองโสม
4. เด็กหญิงสิริมา  คำกันหา
 
1. นางพจนีย์  พระสว่าง
2. นายศุภวัฒน์  พระสว่าง
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายจักรกริช  สุกรินทร์
2. เด็กชายสุรพันธ์  ท่อทอง
 
1. นายสำราญ  ใบยพฤกษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กชายจตุรงค์  กุมภาพงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  ยืนยาว
3. เด็กชายธีระพัฒน์  เสริมทรัพย์
 
1. นายคำพัน  ศรีจันทร์
2. นางวัชราภรณ์  ศรีจันทร์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหอม 1. เด็กหญิงรัตนา  ทนงค์
2. เด็กหญิงวาทิณี  ดาบุดดี
3. เด็กหญิงศริลักษณ์  ดาบุดดี
 
1. นางคำยุ่น   มีธรรม
2. นางสาวอรชร  สายธนู
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงสุนันท์  ส่งศรี
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แสงชมภู
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กชายธนากรณ์  ผลสุข
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายปิยราช  บุดดีอ้วน
 
1. นางบังอร  สุภโคตร
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุกรินทร์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ยุตะวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นายแสงทอง  นนท์ศิลา