สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.64 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   โขมะจิตร
 
1. นางอุไร  เมืองพิล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.38 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายปณิธิ   บูรณะอุดม
2. เด็กหญิงสิริยากร   พิริยะกิจไพบูลย์
3. เด็กหญิงเทียนทิพย์   พิทักษา
 
1. นางกรรณิกา   แท่นคำ
2. นางสาวนันทพร   บูรณะเสถียร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุภโกศล
2. เด็กหญิงภัสสร  จันทะเวช
3. เด็กหญิงมณีจันทร์  มามาก
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ขาวฟอง
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เรืองสา
 
1. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
2. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญมี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พัทณี
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นางวรรณลี  ทองลอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 1. เด็กหญิงพจมาน  กองทอง
2. เด็กหญิงลลิตา  พวงทอง
 
1. นางจิราภรณ์  พละพงศ์
2. นางวรรณลี  ทองลอง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญธรรม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แปลงศรี
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญเหลา
 
1. นางสุนันทา  เวชสาร
2. นางสุอารี  ทองด้วง
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญเที่ยง
2. เด็กหญิงภาวดี  เข็มพันธ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  มุทุกันต์
 
1. นายประยงค์  ชุมภูแสน
2. นายลิขิต  สุโภภาค
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงจันทร์จนา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงสมฤดี  คำทอง
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวทอง
2. เด็กหญิงชลดา  พูลทอง
3. เด็กชายอนุชา  มูลมนัส
 
1. นางนงเยาว์  ศรีพรหม
2. นางสาวหนูน้อม  พันตรา
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.32 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กหญิงสุตภาวี  จำปานาค
 
1. นางณภาภัช  แสนบุญเรือง