สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายณัฐกานต์  ชาวตระการ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ยามประโคน
3. เด็กชายวันเฉลิม  พรมงาม
 
1. นายนิมิตร  ภิญโญ
2. นางเพ็ญศรี  ภิญโญ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 1. เด็กชายณัฐกานต์  ชาวตระการ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ยามประโคน
3. เด็กชายวันเฉลิม  พรมงาม
 
1. นายนิมิตร  เพ็ญศรี
2. นางเพ็ญศรี  ภิญโญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
2. เด็กชายทองดี  จันทร์โสภา
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่างยา
4. เด็กหญิงธันยาภรณ์  สุดตา
5. เด็กชายยศรัส  เกตุศักดิ์
6. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมยง
7. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเททิม
8. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
9. เด็กชายไกรสร  นันทบุตร
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
2. นางพิสมัย  จันทาโทอ่อน
3. นางสาวอนงค์ศรี  เพชรจิต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79.9 เงิน 10 โรงเรียนบ้านอาเลา 1. เด็กหญิงกชวรรณ  อำไพจิตร
 
1. นางวิลาวรรณ  สมจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อินทวี
 
1. นางอัมพร  ลาธุลี
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 73.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงวิชุดา  คงคาพันธ์
2. เด็กชายอดิศร  ก้อนเรณู
 
1. นางสาวกัลยา  พลราช
2. นายปรีชา  พลราช
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวีระภัทร  เนตรสาร
2. เด็กชายสมจิตร  ดำพะธิก
 
1. นางตติยา  ทองมงคล
2. นายอธิปัตย์  สายสุด
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรรณษา  จันทะโคตร
2. เด็กหญิงศิริภัทร  ศรีภักดี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงมาเกษ
 
1. นางสาวจารุณี   คำมั่น
2. นางสาวพิกุล  คำมั่น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญราช
 
1. นายอณุกูล  แพงช่วย