สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผิวเงิน
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  วงศ์ศรีแก้ว
3. เด็กชายสิทธิโชค  ตาดำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  สีพิมพ์
2. นายไชยา  โรมพันธ์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 10 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายลิขิต  นาคำมูล
 
1. นายปัญญา  โฉมเฉลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงรุ่งรุจี  พรโสม
 
1. นางนิตยา  คำเอี่ยม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงกินรี   โกสา
2. เด็กหญิงณัฐชนน  อำนวยพร
3. เด็กหญิงมธุริน   ปะวา
 
1. นางจำรัส   พลพวก
2. นายพรชัย   เกตุทองดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สรแสง
 
1. นายเนาวรัตน์  แก้วเลื่อน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนากระแซง 1. เด็กหญิงพรชิตา   พิมพามี
 
1. นางพจนีย์   ปราณีบุตร
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายธนดล  หารวย
2. เด็กชายศุภกรณ์  สอนสา
3. เด็กชายสาคร  เบาะแสะ
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  วันวาน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูษา
 
1. นางพิสมัย  สมสะอาด
2. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 83.7 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  จูมพล
2. เด็กหญิงปานฤทัย  บุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงวิภวานี  ศรีชะนะ
 
1. นางบัวกันต์  บรรทะโก
2. นางอุรัจฉทา  รักษาวงศ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างหอม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ภูธร
2. เด็กชายสุริยา  จันทร์สวง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ต้นจันทร์
2. นายธนัฏดนัย  ธนมนต์ศิริ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 1. เด็กหญิงอาทิตยา   หอมดวงศรี
 
1. นางสาววรรณวิภา  สุภโกศล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงเทวิตา  ไกล้แก้ว
2. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ทองเขียว
 
1. นายพีระชัย  แก้วเกล้า
2. นางวาสนา  วงมาลี
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายกิตติชัย  ระเวีย
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.32 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงปาณนารี  ทองทับ
2. เด็กชายหาญณรงค์  จันทาทิพย์
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
2. นางเรืองศรี  เวฬุวนารักษ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สาภิราช
2. เด็กหญิงอินทิรา  จันทเอก
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายเอกชัย  พิวิโส
 
1. นายสุขนิษฐ์  สายสอน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอมินตรา  แก้ววงษา
 
1. นายสรณะ  นิชรัตน์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงศรัญญา  เข็มธนู
2. เด็กหญิงศุเพ็ญพร  บัวเครือ
 
1. นายคำเภา  ปาปะสา
2. นางลำธาร  ปาปะสา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงพักตร์วิภา  สิงห์ซอม
 
1. นางกมลมาลย์  บุญมั่น
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.66 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  มาตนอก
2. เด็กหญิงนฤมล  วันตะโคตร
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ธรรมวงษ์ศา
2. นางสาวอรวรรณ  สายคำ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. นางสาวพนิตสุภา  เศียรทอง
2. นางสาววริศรา  เบาะแฉะ
3. นางสาวสุภัทรา  ผาสุข
 
1. นางธิดา  วิสาพรม
2. นางสาวปทุมรัตน์  คำสัตย์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงกิติยากร  ธรรมละเอียด
 
1. นางนิตยา  คำเอี่ยม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64.27 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงวิภาพร  พรมโคตร
 
1. นางสาวณิชาภา  ตรีแสน
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายนครินทร์  โสภาถา
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  พรพันธ์
3. เด็กชายไชยปกรณ์  ปิ่นคำ
 
1. นายถาวร  พิบูลพงษ์
2. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร