สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายปรมินทร์  พลอาสา
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ขจรจันทร์
 
1. ส.ต.ท.วิทยา  มาสขาว
2. นายอิสรา  ผลานาค
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายทศพร  สุรวิทย์
2. นายธีระยุทธ  การุณ
 
1. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
2. นายอำนาจ  สีทะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมภาร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมบัติศรี
3. เด็กชายชินวัตร  ทักษิณ
4. เด็กหญิงชุนาพร  จ่าสอน
5. เด็กชายนำชัย  ประทุมมาตย์
6. เด็กชายนิติ  จันทวงค์
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เตี้ยคำ
8. เด็กหญิงพรชิตา  จิราวรณ์
9. เด็กชายภรัณยู  ดวงแก้ว
10. เด็กชายภานุวัฒน์  ครเริง
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุโพธิ์นารี
12. เด็กชายรัฐพงษ์  วงศรีเทพ
13. เด็กชายวิสุทธิ์  บุตะชา
14. เด็กชายศราวรณ์  ตันโยธา
15. เด็กชายศุภกร  เบ้าจรรยา
16. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีเสริม
17. เด็กหญิงสายธาร  ลุสุข
18. เด็กหญิงสุกัญญา  บ่อหิน
19. เด็กชายโยธิน  ทิพวัต
20. เด็กชายไกรสร  สิทธิเสน
 
1. นายณัฐพล  เอกสะพัง
2. นายรัฐพล  พิณพงษ์
3. นายวัชรินทร์  เสาะก่าน
4. นางศิริญญา  สายหลักคำ
5. นายอรรถฤทธิ์  เศษฤทธิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 1. เด็กหญิงสุรัญลักษณ์  มังศรี
 
1. นางธัญมน  คุตพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปวีณา  กฤษณาการ
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. นายพัชระ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจตุพร  เหล่าพิลัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1. นายพัชระ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจตุพร  เหล่าพิลัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  โจทย์พิมาย
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สิงห์นนท์
 
1. นางผกามาศ  พันธุระ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายเถลิงศักดิ์  วิบูลย์ศิลป์
 
1. นายเสกสรร  ขุนศรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนสอน
 
1. นางมลสวรรค์  วงศ์สุวรรณ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีจรัญ
2. เด็กชายธนพัฒน์  มณีนิล
3. เด็กชายธีรพล  วรรทวี
4. เด็กชายธีรภัทร์  วาจาสัตย์
5. เด็กชายธีระศักดิ์  ดวงบุปผา
6. เด็กชายวัชรกร  จำปานิล
 
1. นายกานตพงศ์  สุทธิประภา
2. นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์
3. นายบุญมา  กงพลี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 1. เด็กหญิงนฤมล  เลพล
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ทุ่งมล
 
1. นางระพีพร  ถิ่นปรุ
2. นายเกรียงศักดิ์  พานโคกสูง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง 4 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไตรพิมพ์
 
1. นางทันสมัย  ทิพย์นม
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงจิรภา  ใจศิริ
2. เด็กหญิงมุกธิตา  อุปัญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แก่นจำปา
2. นายประสาน  พรหมเจริญ
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ไชยวาน
2. เด็กชายชิราวุธ  โนนเพีย
3. เด็กชายศรัณย์  ช่างทอง
 
1. นายสัญญา  พันพิลา
2. นางสุภาวดี  พันพิลา
 
17 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนใจ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไพรเขียว
 
1. นายศักดา  พันธ์สาย
2. นางเขมมิกา  ไชยแสง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  ขวัญชัยโย
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุมังเกษตร
3. เด็กหญิงพิศมัย  พันตรี
 
1. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล