สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมภาร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมบัติศรี
3. เด็กชายชินวัตร  ทักษิณ
4. เด็กหญิงชุนาพร  จ่าสอน
5. เด็กชายนำชัย  ประทุมมาตย์
6. เด็กชายนิติ  จันทวงค์
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เตี้ยคำ
8. เด็กหญิงพรชิตา  จิราวรณ์
9. เด็กชายภรัณยู  ดวงแก้ว
10. เด็กชายภานุวัฒน์  ครเริง
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุโพธิ์นารี
12. เด็กชายรัฐพงษ์  วงศรีเทพ
13. เด็กชายวิสุทธิ์  บุตะชา
14. เด็กชายศราวรณ์  ตันโยธา
15. เด็กชายศุภกร  เบ้าจรรยา
16. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีเสริม
17. เด็กหญิงสายธาร  ลุสุข
18. เด็กหญิงสุกัญญา  บ่อหิน
19. เด็กชายโยธิน  ทิพวัต
20. เด็กชายไกรสร  สิทธิเสน
 
1. นายณัฐพล  เอกสะพัง
2. นายรัฐพล  พิณพงษ์
3. นายวัชรินทร์  เสาะก่าน
4. นางศิริญญา  สายหลักคำ
5. นายอรรถฤทธิ์  เศษฤทธิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงจิรภา  ใจศิริ
2. เด็กหญิงมุกธิตา  อุปัญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แก่นจำปา
2. นายประสาน  พรหมเจริญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ไชยวาน
2. เด็กชายชิราวุธ  โนนเพีย
3. เด็กชายศรัณย์  ช่างทอง
 
1. นายสัญญา  พันพิลา
2. นางสุภาวดี  พันพิลา