สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ภักดี
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศรีฉ่ำ
3. เด็กชายสรไกร  บุตรสันต์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เขียวอ่อน
5. เด็กหญิงเนรัญชรา  เอกรักษา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เทือกศิริ
 
1. นางสาวณัฐวรินทร์  แจ้งศิริกุล
2. นายณเอก  อึ้งเสือ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชโยดม   กล้าหาญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ยศรุ่งเรือง
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บัวสุวรรณ
2. เด็กชายภานุเดช  มะลิกลาง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ทัศน์สาธิต
2. นายวิฑูรย์  พรมมิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญเจริญ
2. เด็กชายพันธุ์ธัช  ฐนิตจิรเกียรติ
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เทพสุภรณ์กุล
 
1. นางวิริยา  วนาพรรณ์
2. นางสาวศศิวิมล  จันทร์งาม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดสองคลอง 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เรืองศรี
 
1. นายธิติรัตน์  แก้วอุดม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายปรมัตถ์  เทวานฤมิตรกุล
 
1. นางสาวเรณู  สีเอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเกลือ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เย็นเกิด
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กล่ำแสง
3. เด็กหญิงนุชนาศ  โรจน์แก้ว
4. เด็กหญิงศินีนาจ  มีสอาด
5. เด็กหญิงอิงลดา  ทองสุกใส
 
1. นางปริศนา  เลาหภารากร
2. นางพรรณี  ศิริพันธ์
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 1. เด็กชายจีรพงษ์   มณีสุข
 
1. นางกาญจนา  ภูมิสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงฐิติมน  อินรส
2. เด็กหญิงณภัทร  ลิ่มเชย
3. เด็กหญิงศษิกานร์  ศรศรี
4. เด็กหญิงสายธาร  บัตรวิเศษ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตันโกย
6. เด็กหญิงเกศยา  บุญนิธิ
 
1. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
2. นางสาวศิริพร  เจิมภักดี
3. นางสุพรรณี  พรหมศิริ
4. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายยุทธการ   ไกรตรี
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.32 ทอง 9 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายพีรภัทร์  ศรีพันธุ์เจริญ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สวัสดี
3. เด็กชายวีรภัทร  ปิตุภูมินุรักษ์
 
1. นายวัลลภ  มาลัย
2. นางไพรัตน์  เจริญพิสัยสุข
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤทธิ์ฉิม
 
1. นางกาญจนา  สังขะวิไล
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กชายกิตติพร  ทะยอมใหม่
2. เด็กชายนครินทร์  บุญสอน
3. เด็กหญิงนฤมล  พลเภา
4. เด็กหญิงวิชาลิญจ์  เทศทอง
5. เด็กหญิงศิริวิมล  สำราญวงศ์ทอง
6. เด็กชายสราวุฒิ  โรจนมาณ
7. เด็กหญิงสุวรรณี  มั่นคง
8. เด็กชายอิทธิพล  จันทร
9. เด็กหญิงเสาวคนธ์  เกิดแก้ว
 
1. นางณัฐชิตา  วงษ์วิจิตร
2. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
3. นางเพ็ญจันทร์  มิ่งศักดิ์ศรี
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.99 ทอง 8 โรงเรียนปากคลองบางขนาก 1. เด็กชายธเนศ  เจนเขา
2. เด็กชายนเรศ  เจนเขา
 
1. นางสาวกัญญา  บุญนิมิ
2. นางสาววิไลลักษณ์  อยู่ดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.33 เงิน 11 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายภูวิศ   สุดพราหมณ์
 
1. นางวันวิสาข์  นนทมาตร์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   เที่ยงอยู่เย็น
 
1. นางอารมณ์  สวัสดี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) 1. เด็กชายยุทธการ    ไกรตรี
 
1. นางวันวิสาข์  นทมาตร์
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68.67 ทองแดง 11 โรงเรียนสกัด40 1. เด็กชายปรรจพร  อินสอน
2. เด็กชายภาดล  ฟักสกุล
 
1. นางนงนุช  สงวนสัตย์
2. นางหรรษา  พุฒตาล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเทพราช 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ชะยะมังคะกุล
2. เด็กชายวีรวัฒน์  หนูอุดม
 
1. นางสาวเพลินพิศ  นารีจันทร์
2. นางเอมอร  ชูทับทิม
 
20 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 61 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 1. เด็กชายจเรย์   โชตนา
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์   ปุยเปรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรชน   บัวพันธ์