สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  ทัดโท
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  หัสดินรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 71.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  บุญสนิท
2. เด็กหญิงบุษยา  เฉลียง
3. เด็กหญิงปฏิมาภร  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวฉัตรกนก  ศรีธรรม
2. นางสาวสุดารัตน์  นันทพานิช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.88 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย 1. เด็กหญิงชนาภา  แสนเลิศ
2. นางสาวศิริวรรณ  พิมพ์วัน
3. นางสาวแพรพลอย  สิทธิสิริวัฒนกุล
 
1. นางขวัญลักษณ์  โพธิ์งาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวสำโรง 1. เด็กชายชัยชนะ  ไกรจันทร์
2. เด็กชายบุณยภู  สร้อยทอง
3. เด็กชายพีรพงศ์  สุดโธ
 
1. นางวงค์เดือน  ทิมทอง
2. นางสาวศรีสุรางค์  บุญสวัสดิ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ศิลธรรม
2. เด็กหญิงสุธิดา  สมคิด
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
2. นางสาวศุธิสา  ทัพซ้าย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายคุณากร  แย้มสวน
2. เด็กชายปัญญา  วานิชยานนท์
3. เด็กชายสมพงษ์  มั่นพรม
 
1. นายอานุภาพ  เจริญจิตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสุนิสา  เฉลิมพลโยธิน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.3 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงนันทวดี   ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงเมธิณี    คงธนโชติภักดี
 
1. นางลัดดา  เสาวกุล
2. นายสายชล   เสาวกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากลอย 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สอนง่าย
2. เด็กหญิงจิราภา  สอนง่าย
 
1. นางพัทธนันท์  สาธุชาติ
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 1. เด็กหญิงทรัพย์ทวี  ขันอาษา
2. เด็กชายธวัชชัย  ทา
3. เด็กหญิงมุกดา  นาคกร
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายธนาดล  แสงศรี
2. เด็กชายบัญชา  พวงพิกุล
3. เด็กชายปิยะ  บ๋วยเฮง
 
1. นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นายอนันต์  นาเจริญ
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตน์เจริญ
2. เด็กชายนราดล  เจ็งศิริ
3. เด็กชายโยธิน  ผิวทองงาม
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  นาสมวา
2. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  นารี
3. เด็กชายอดิศักดิ์  จากแสงสุข
 
1. นายชูพงษ์  บุตรแก้ว
2. นายธนกร  ปลั่งกลาง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าซุง 1. เด็กชายกฤษฎา   แน่นหนา
2. เด็กหญิงวันวิสา   บัววัน
3. เด็กชายอานันตชัย   โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวมณีวรรณ  มานะทน
2. นางรวิวรรณ   ทองอะไพพงษ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กชายธนชัย  ระวิโรจน์
2. เด็กหญิงปานขวัญ  คงกูล
3. เด็กหญิงวรรณพร  มีสม
 
1. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
2. นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดต้นตาล 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงสุดา  สุขประเสริฐ
3. เด็กชายอัฐชัย  คลังกูล
 
1. นายยงยุทธ  ประเสริฐ
2. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางแดง 1. เด็กหญิงมินลดา  ชันษา
2. เด็กหญิงลักษิกา  พิมพ์พา
3. เด็กหญิงอารยา  กาบนันทา
 
1. นางวรลักษณ์  ใจบุญ
2. นางอุทัย  พวงพุก
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาเหล่าบก 1. เด็กชายกิตติภพ  นพศิริ
2. เด็กหญิงดาวรุ่ง  ทวีการ
3. เด็กหญิงสายทอง  ทวีการ
 
1. นางวิภาวรรณ  จันทร์แก้ว
2. นางอนงค์  สียา
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทิพยานนท์
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ 1. เด็กชายชินกร  เหมือนสี
2. เด็กชายภัทรภณ  ชุมภูพะเยาว์
3. เด็กชายวสิษฐ์พล  กอกน้อย
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางอนัฐดา  พริกเทศ