สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายธนนันท์   อนันต์ทรัพย์ยิ่ง
2. เด็กชายอัจฉริยกร   สหกองสิน
3. เด็กชายโชติวิทย์   เทียมรุ่งเรืองวุฒิ
 
1. นางยุพา   วาจายิ้ม
2. นางสุวรรณรัตน์  ทุมทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 1. เด็กชายนพชัย  วงค์แก้ว
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  มหารัตน์
2. เด็กชายชญานนท์  ถิรธเนศ
3. เด็กชายรัฐวัฒน์  ขจรศิลป์
 
1. นางกิจพร  วุฒิประดิษฐ
2. นางสุดารัตน์  สิทธิประเสริฐ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.83 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภาคภพ
2. เด็กชายพิณรัศ  ฉิมขันธ์
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวนภัสฉัตร์  กระชั้น
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธนาเมธีนนท์
2. เด็กหญิงบุญญาพร  วัลลภาทิตย์
3. เด็กชายอัครพล  แซ่เฮ้ง
 
1. นายกล้าณรงค์  พุทธโม
2. นางอัจจิมา  คชชา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยนจอหอ
 
1. นางวิยะดา  สุขพานิช
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงปภาวดี   โชคชัยชนะ
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงธัญชนก   บุตรรักษ์
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่ายุบ 1. เด็กหญิงกาญจนา   มงกุฎทอง
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
 
1. นางสาวพรรณี  ปานเย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กชายซอเยอร์  เจเนส
 
1. Mr.Michael  Jenness
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 81.9 ทอง 7 โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กชายอานนท์  วิจารณาญาณ
 
1. นางสาวหวัง  จิ้งเผย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงกาญจนา  เลื่อมใส
 
1. นางสาวสุจิตรา   ปัญญามูล
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 1. เด็กชายสิทธิชัย  มากหุ่น
2. เด็กหญิงอารยา  เผ่ากันหา
 
1. นายพิรุณ  เทพสุรินทร์
2. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 71.42 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กชายนิธิวัต  กุญชรมณี
 
1. นางศิริวรรณ  เจนจิตไพบูลย์
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่ชื้อ
2. เด็กชายดำรงค์ศักดิ์  แท่นนิล
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางจันทนา  ชิตยวงษ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  โชคจินดาชัย
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาถ้ำพลอย
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  กันตจารนิติ
 
1. นางธิติมา  เวชพนม
2. นางสาวสุดฤทัย  ปุญญฤทธิ์
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายธรรมสรณ์  อินกุณา
 
1. นายธำรงค์  เกษมณี
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.99 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ประเสริฐวงษ์
 
1. นางนิภา  สุวรรณศักดิ์สิน
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.99 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 1. เด็กหญิงวิสาขา  แสงสิมมา
2. เด็กชายสิงหา  พรหมมาเกิด
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
2. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.2 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กหญิงชลธิชา   คงฤทธิ์
2. เด็กหญิงช่อลัดดา   เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   ทองทวี
4. นางสาวโบนัส   พรหมวงษ์
 
1. นางสาวกฤติกา  ยี่วาศรี
2. นางจีรวรรณ  ไขรัศมี
3. นางจุฑารัตน์   อ่อนเฉวียง
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงสาลินี   รวมจำนงค์
 
1. นายภราดร  บุญประคม
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 1. เด็กชายจิรายุทธ   ศรีโพธิ์งาม
2. เด็กชายชนายุทธ   แช่มเกตุ
3. เด็กชายยอดดนัย  คำพุฒ
 
1. นางปวีณา   ศิลส่ง
2. นางสาวสุภาพร  สมานพร้อม