สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. นางสาวจุฑามาศ  สุขวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทร
3. นายธรรณธร  สิงห์คำวงษ์
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  อำพินธ์
5. เด็กหญิงศิวพร  บุญเพ็ชร์
6. เด็กหญิงสุธาสินี  วัฒนศิลป์
7. เด็กหญิงสุนิตา  ประพันธ์
8. นางสาวอนงค์ณัฐ  ประพันธ์
9. เด็กหญิงเกศมณี  เหลืองอ่อน
10. นายเจษฎารักษ์  เจริญกิจมณีสกุล
 
1. นางนิสากร  ธรรมวิชัย
2. นายพงษ์ศักดิ์  เสคุคุมพัตถ์
3. นางเยียรยง  ลีตะกานนท์ชัย
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกุลจิรา  จันทร์สมปอง
2. เด็กชายครรชิต  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  สว่างเนตร
4. เด็กชายชายหยก  แซอึ๊ง
5. เด็กชายถนอมพงษ์  หฤทัยปรีดากุล
6. เด็กหญิงธนวันต์  จงเจริญ
7. เด็กชายปัญญากร  บุญเทส
8. เด็กหญิงปัณฑารีย์  กิจผสมทรัพย์
9. เด็กหญิงรัตทิกา  เริ่มคิดการณ์
10. เด็กชายสิทธิโชค  ระพีกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
2. นางพรรษา  สังข์มณี
3. นายสงเกตุ  ทองขัด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายก้องภพ  วรสายัณห์
2. เด็กหญิงพชรมน  มารคทรัพย์
3. เด็กชายศัลย์  สหกิจรุ่งเรือง
 
1. นางสาวนนทวรรณ  อินทะเส
2. นางสาวสมใจ  หน่ายคอน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกรซซัน ธารารัตน์  โนลาสโก้
 
1. นางสาวศิริกูร  เวชกามา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยยาง 1. เด็กหญิงธนัตดา  หงษ์แก้ว
 
1. นางสาวพิมพา  ผ่องแผ้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงจิตรานุช   ชมชื่น
2. เด็กชายจิรวัฒน์   พงษ์ชมพร
3. เด็กหญิงดวงพร   เงางาม
4. เด็กชายธนธรณ์   แสงลับ
5. เด็กชายนภสินธ์  เมืองนก
6. เด็กชายนัณธชัย   สุรีพร
7. เด็กหญิงบุษบา    เจียงสมบูรณ์
8. เด็กชายประสพโชค   ศรีแสน
9. เด็กชายพงศธร   ธรรมกรบัญญัติ
10. เด็กชายพลกฤษณ์   อนันตสมบูรณ์
11. เด็กชายพิษณุ  ชินแก้ว
12. เด็กชายสิทธิชัย   เทียนใหม่
13. เด็กหญิงสิริยากร   เฉลิมญาติ
14. เด็กชายอัศม์เดช  อินทร์เพ็ญ
15. เด็กหญิงอาทิตยา   มูลเหลา
 
1. นางสาวจันทร์ญาภรณ์   ผ่องกมลกุล
2. นางวรรณิภา   สังขเสนากุล
3. นายสมพงษ์   มั่งคั่ง
4. นางไพลิน   สุขสำราญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ลิ้มรั้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา   แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงปลื้มใจ   บัวจิ๋ว
4. เด็กหญิงปวันรัตน์    เสงี่ยมจิตร์
5. เด็กหญิงวัลยดา   เฉียนสูงเนิน
6. เด็กหญิงศรัณย์พร   นกอินทร์
7. เด็กหญิงสุกัญญา   บาลตา
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  ลุ่มศักดิ์
9. เด็กหญิงเนตรชนก  อนุจันทร์
10. เด็กหญิงโยทกา   ขำอยู่
 
1. นายธนาเสฏฐ์   ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
3. นางพิมพ์ศา   ชัชฎาปิยเศรษฐ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กชายกฤตธี  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  เชียงทา
3. เด็กหญิงปาริตา  เนตรทอง
 
1. นางสาวปนิตา  สว่างพิทักษ์
2. นางอนงค์วรรณ  คุริรัง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อยู่ศรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พงศ์สีดา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วันทนาการ
 
1. นางชิราณี  ดียิ่ง
2. นางสาวสุพัชรินทร์  มีวงษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 6 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. นางสาวบงกช  จินดารัตน์
2. เด็กหญิงอภิฤดี  รอดมา
 
1. นายณภัทร  ก่อนกี้
2. นางสาวดารณี  คงกระพันธ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 85.7 ทอง 7 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งเจริญ
2. เด็กหญิงสุมาลี  โฉลกดี
3. เด็กชายโสรัจจ์  คงได้
 
1. นางลำยอง  บรรพต
2. นางวันเพ็ญ  คูณศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายสิทธิชัย   เทียนใหม่
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1. นางสาวพัชรนันท์  ทรงทรัพย์ถาวร
 
1. นางสุภิณีย์   จีนหนู
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ป.1-ป.6 79.83 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. นางสาวกนกพร   พาขุนทด
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   ฮวดวิเศษ
3. นางสาวกัญญาวี  ศิริพิมพลอย
4. นางสาวจันทิมา   พานทอง
5. เด็กหญิงจารุวรรณ   ธนูผาย
6. นางสาวจิตรานุช   ช่างปับ
7. เด็กหญิงจิรพรรณี   เบญจคุณากร
8. นายจิรวัฒน์   แซ่ท้าว
9. เด็กหญิงชฎาพร   คุณพาที
10. เด็กชายณรงค์เดช   บุญรอด
11. นางสาวณัฐกานฑ์   บุตรวงษ์
12. เด็กชายณัฐดนัย  พุทธา
13. นางสาวณัฐวดี  บุญธรรม
14. เด็กชายณัฐศรัณย์   เลาะเหลางาม
15. เด็กชายถิรวุฒิ   ทรัพย์เปรมกิจ
16. เด็กชายธนภัทร   สง่าศักดิ์
17. เด็กหญิงธนัชพร   จันทพินิช
18. เด็กชายธนาธิวัฒน์  ภักละ
19. เด็กชายนพดล   อรุณสวัสดิ์
20. เด็กหญิงนภัสสร   หาดขุนทด
21. เด็กหญิงนัทธมน  วงษ์วันดี
22. เด็กหญิงนิศากร   ทองดี
23. นางสาวปิยวรรณ    แซ่โค้ว
24. เด็กหญิงรัตนากร   ไชยฤทธิ์
25. นางสาวรุจินันท์   สุวรรณโค
26. นางสาววนิดา   เย็นใจ
27. เด็กชายวัชรากร   บุญตา
28. เด็กชายศราวุฒิ   แสงสง่า
29. เด็กหญิงสิตานันท์   เที่ยงขุน
30. เด็กชายสิทธิโชค   บุญรี
31. นางสาวสุกัญญา   สุนาวงค์
32. เด็กหญิงสุกานต์ดา   ยงเสมอ
33. เด็กหญิงสุชาดา   รอดภัย
34. นางสาวสุธิตา  อินเต้
35. นางสาวสุพัตรา   สุทธิโสม
36. เด็กหญิงสุพัตรา   กุลจันทร์
37. เด็กชายอนุชิต   ธนูผาย
38. เด็กชายเรืองยศ  มั่นคง
 
1. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
2. นางณัฏฐาชล   ธนัชชาอธิวัฒน์
3. นายธเนศ  เอียการนา
4. นายรุน  พลนาค
5. นายวีระศักดิ์  กรรเจียก
6. นายสมาน  รักจันทร์
7. นางสำอางค์  มั่งคั่ง
8. นางสุนีย์  แท่งหอม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงจิตรานุช   ชมชื่น
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กหญิงชาลิดา  อำนักมณี
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสวน
3. เด็กหญิงอรณิชา  มีสมบัติ
 
1. นายวิชิต  เหลาทอง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 70.2 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แวดเวียง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นกุหลาบ
3. เด็กหญิงสุเมธินี  ธรรมรักษ์
 
1. นายอามร  มุตวงศ์