สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรฯ 1. เด็กชายกฤษณะ  แนบเนียน
2. เด็กชายจตุรนท์  อนุวัตร
3. เด็กชายธีระพล  สังชา
 
1. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
2. นายสมบูรณ์  โคนเคน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญจิตวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ตะเภา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชายดี
3. เด็กหญิงจิระนันท์  พรหมจรรย์
4. เด็กหญิงจิรัชยา  กาสี
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  มักเจริญทรัพย์
6. เด็กหญิงชลธิชา  เทียมเวหา
7. เด็กชายชาญชัย  เหลือหลาย
8. เด็กชายชินพัฒน์  ภู่ดัด
9. เด็กหญิงญาดาวดี  ทิมศรี
10. เด็กหญิงนริศรา  สีมา
11. เด็กหญิงปทิตตา  โตชาวนา
12. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  เชตฐราช
13. เด็กชายพงษ์ดนัย  เดชสุภา
14. เด็กหญิงพรพิมล  ปั้นทรัพย์
15. เด็กชายภานุวัฒน์  อาศัยบุญ
16. เด็กหญิงวริศรา  คำหม้อ
17. เด็กหญิงวิภาวี  เล้าคิมสวัสดิ์
18. เด็กหญิงสลิลทิพย์  มั่นทรัพย์
19. เด็กหญิงสุทธิดา  กันทอง
20. เด็กหญิงเขมิกา  พงษ์ถาวร
21. เด็กหญิงเบญวรรณ  แสงอรุณ
 
1. นายคมกฤช  ทองนพคุณ
2. นางสาวธมนัจ  อนันตศรี
3. นางสาววันทนา  โกกิม
4. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
5. นางสาววิไลวรรณ  เหมทานนท์
6. นายสมพร  สนั่นทุ่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ผันผ่อน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักความดี
3. เด็กชายไชยภพ  พนาลัย
 
1. นางกิตติยา  หัวตันหาญ
2. นายปรีชา  อภัยจิตร
 
4 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง 1. เด็กชายกิตติธัช  บุญเลิศ
2. เด็กชายชัยชนะ  ปิดทอง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญเลิศ
4. เด็กชายศราวุธ   แฝงลาภ
5. เด็กชายเบญจรงค์  กุมพันธ์
 
1. นางจารึก  มูลขำ
2. นางนารีงาม  พุมานนท์
3. นายมนัสเทพ  ขำสุวรรณ์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  คำเพชร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำสวาสดิ์
3. เด็กหญิงเบจวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางเปมิกา  เจริญสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาดิน 1. เด็กหญิงนภัสรา  อินทร์สิงห์
2. เด็กชายนิติธร  สุขหิรัญ
3. เด็กชายมูฮำหมัด ฮาฟิช  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงรัตนาพร  แสนสุข
5. เด็กหญิงเกวลิน  เขียวชะอุ่ม
 
1. นางสาวจุไลพร  ธรรมเชียง
2. นางระพีพรรณ  รัตนพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. นายกรัณย์  ส้มนิ่ม
2. นายกฤษฎา  กานนท์
3. เด็กชายกสิวัฒน์  ผาสุข
4. เด็กชายกิฟฟารี  เด่นชัย
5. นางสาวชลาลัย  ใจเฟื่อน
6. เด็กชายณัฐพงษ์  อุดมดี
7. นายธนบัตร  ลำดับวงค์
8. นายนิธิพัฒน์  เฮงวิชญกุล
9. นายพฤกษ์ระพี  โพธิ์ทอง
10. นายรัชชานนท์  แสงทอง
11. เด็กชายวัลลภ  สมจันทร์
12. เด็กหญิงวิสาลักษณ์  จอมเกาะ
13. เด็กชายศตวรรษ   ปลอดภัย
14. เด็กชายศรนรินทร์  เหมศิริ
15. นายศรีทอง  สันประเทียบ
16. นายสิทธิศักดิ์  เล็มเละ
17. เด็กหญิงสุพัตรา  โชติพันธ์
18. เด็กชายสุราวุธ  เกตุศิริ
19. เด็กชายเรืองศักดิ์  สิงห์งาม
20. เด็กชายโยธิน  ผลไธสง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
2. นายประทีป  ศรีรักษา
3. นางสาวยุวดี  สำลีขาว
4. นางสาววิลาสินี  ดวงเนตร
5. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายชนะชัย  คนตรา
2. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตตา  สุวาชาติ
3. เด็กชายทิวากร  แซ่ฮั้น
4. เด็กชายธงชัย   ทองบุตร
5. เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศรี
6. เด็กชายนครินทร์  สุริวงศ์
7. เด็กชายบีล๊าล  ยุทธนาวา
8. เด็กชายปรเมษฐ์  ศาทศิลป์
9. เด็กชายพงษ์สมัชญ์  จันทร์เพ็ญ
10. เด็กหญิงพรรณทิชา  ผาสุข
11. เด็กชายภานุวัฒน์  สว่างวงษ์
12. เด็กชายมนัส  บุญมี
13. เด็กชายยาม๊าล  ยุทธนาวา
14. เด็กชายวรวัฒน์  นุ่มนิ่ม
15. เด็กชายวรวุฒิ  ประดับแก้ว
16. เด็กชายวัฒน  อินตะจักร์
17. เด็กชายวีรพงศ์   ใจสัตย์
18. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนวงศ์
19. เด็กหญิงเมทิกา  ยังสูง
20. เด็กชายแทนกาย  สาระรัมย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
2. นางจิตราภรณ์  นาเอก
3. นายประทีป  ศรีรักษา
4. นายปริญญา  ศรีอุดม
5. นางพนมศรี  ทิมเที่ยง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  กลั่นประโคน
 
1. นางสาวสิริรัตน์   กุลบุตร
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายธนพงศ์  ภูมิถาวร
2. เด็กชายราชภูมิ  รุ่งเรือง
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายอัมรินทร์  ทองก่ำ
 
1. นางสาวดลพัฒน์  หุ่นสม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 1. เด็กชายปรเมศร์  ทองสยาม
 
1. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
13 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 61 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายรณฤทธิ์   เทพหาญ
2. เด็กชายรัชชานนท์   โคตรมณี
 
1. นายนิรุต   ไพรทอง
 
14 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   กริดรัมย์
2. เด็กชายณภัทร   สิงห์สุภา
3. เด็กชายวิโชค   วิยวรรณ
 
1. นายนิรุต   ไพรทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  อาศัยป่า
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กชายอัครพล  ดอกรักกลาง
 
1. นางสาวชุติมันต์  หมื่นโฮ้ง